04Декабрь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ВАКАНСИЯ Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы жарандык коомдун ъклдърнъ конкурс жарыялайт.

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы жарандык коомдун ък\лдър\нъ конкурс жарыялайт.

Кара-Суу роайондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы “Балдар иштери боюнча комиссиянын” търайымынын орун басарлыгына  Жарандык коомдун талапкерлерин тандоо тууралуу конкурс жарыялайт.

Комиссиянын курамына кир\\н\ каалаган жарандык коомдун талапкерлери Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынатъмънк\ документтерди тапшыруусу зарыл.

-жеке арызын;

-паспортунун къч\рмъс\н;

-резюме;

-эмгек китепчесинин къч\рмъс\н.

Арыздарды кабыл алуу конкурс жарыялаган к\ндън тартып он беш календарлык к\нд\н ичинде тъмънк\ дарек аркылуу кабыл алынат.

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы. Кара-Суу шаары Завод къчъс\ 2. Телефону 0 (3232) 5-00-06