04Декабрь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ВАКАНСИЯ

Кара-Суу шаардык кенишинин бош кызмат орунуну сынак

Кыргыз Республикасынын «Муниципалдык кызмат жън\ндъг\» мыйзамынын негизинде административдик муниципалдык бош кызмат орундарына Кара-Суу шаардык кеёеши сынак жарыялайт:

 1. Кара-Суу шаардык кеёешинин  бшкы адис кызмат ордуна - 1,

Квалификациялык талаптар:

муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде бир жыл же адистиги боюнча иш стажы кеминде \ч жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон ът\ш\

-          жогорку билимд\\;

-          компьютерде ъз алдынча иштей бил\\;

-          демилгел\\л\г\н\н командада иштей бил\\с\,

Функционалдык милдеттер

Кара-Суу шаардык Кеңешине келип түшкөн документтерди каттайт жана аны аткаруучуларга жеткирет, аткарылышын көзөмөл кылат. Шаардык кенештин жыйналыштарында материалдарды, анын ичинде шаар кенештин чечимдеринин долбоорун даярдоо боюнча уюштурууга, шаар кенешине жарандардын жана кайрылуулары менен иштъън\ кошкондо шаар кенешинин иш кагаздарын, ошондой эле келгендерди кабыл алуу журналын ж\рг\з\\н\ контролдойт. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына, мекеме-ишканаларга жөнөтүлгөн иш-кагаздардын аткарылышына жана алардын кайрадан  шаардык Кеңешке  тапшыруусуна, жогорку органдарга жөнөтүү боюнча иш жүргүзөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мъънъттъ архивге документтерди тапшырат.

Шаардык Кеңеш тарабынан өткөрүлгөн иш-чаралардын протоколдорун жүргүзөт,  анын тийиштүү деңгээлде толтуруп түзүүсүн камсыздайт. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы жана жоопту катчысы  тарабынан берилген  башка тапшырмаларды аткарат.

Конкурска катышуу \ч\н тъмъндъг\ документтер керектелет:

-            жеке арызы

-            резюме

-            ъм\р баян

-            кадрларды эсепке алуу ъзд\к баракчасы

-            фото с\рът\ 2 даана

-            паспортунун же инсандыгын к\бълъъч\ башка документинин къч\рмъс\

-            зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин къч\рмъс\, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жън\ндъ документтеринин къч\рмълър\, алар нотариалдык т\рдъ же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан к\бълънд\р\л\п ырасталышы керек)

-            cоттолбогондугу тууралуу аныктама

Сынак ММК жарыялангандан сон  эки жумадан кийин конкурс ъткър\лът. Сынакка катышуу \ч\н жогоруда айтылган документтерди Кара-Суу шаардык кенешине  тапшырууёуздар зарыл.

Дареги: Кара-Суу шаары, Кушбаков къчъс\ 2.

Кошумча маалымат алуу \ч\н телефондор: (03232) 5-07-74

Шарк айыл окмотунун бош административдик кызмат орундарына конкурс жарыяланат

Жарыянын мазмуну.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» жън\ндъ ылайык Кара-Суу районунун Шарк айылдык аймагынын тъмъндъг\ муниципалдык кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. “Жооптуу катчы” 1 орун,  башкы кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

Кесиптик билиминин деңгээли:

- Толук жогорку кесиптик билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта үч жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стаж;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы (мүмкүн болсо)үч жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими: толук жогорку био

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчетторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдук материалдарды т\з\\, муниципалдык кызматчылардын эмгек тартибин сактоосун къзъмългъ алуу жана тартипти бузуучуларга жаза колдонуу боюнча сунуш киргиз\\. Айыл аймагынын аймагындагы мекеме ишканалардын жетекчилерине берилген тапшырманын аткарылышын къзъмълдъйт.

5. «Аскердик эсепке алуу боюнча адис»-1 орун,  кенже кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- Атайын орто билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”);

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчетторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча тийишт\\ мекеме уюмдар менен такай иш ж\рг\з\\ аскердик кызматка милдетт\\ жарандарды эсепке алуу.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Шарк айылдык аймагы, Падаван айылы айыл ъкмът\н\н кеёсеси телефондор:(03232) 8-05-90  0550-58-90-49

Жооптуу катчы                                       А.Тургунов

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы ваканттык бош кызмат орундарына сынак жарыялайт

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы бош орундарга сынак жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жън\ндъг\ мыйзамына» ылайык Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы тъмъндъг\ бош кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. «Аймакты ън\кт\р\\ бъл\м\н\н башчысы»-1 орун,  башкы кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

 1. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, экономика, айыл чарба, техникалык  жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндө жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Башкы кызмат ордуна – эмгек стажы мамлекеттик же муниципалдык улук кызматта 3 жыл адистиги боюнча 5 жылдан кем эмес. Жетекчилик иштеги тажрыйбасы (мүмкүн болсо) үч жылдан кем эмес.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмдъргъ ээ;
 4. Компьютерде иштей бил\\с\:
  1. Кесиптик компетенциялары:

- жалпы ченемдик укуктук актылары  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылары:

Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө”

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Ыктуулугу:

- иштин приоритеттүү багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн проблемаларын чечүүгө ыкмаларды талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контроль жүргүзүү жана интеграциялоо.

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү;

- коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

Функционалдык милдеттери:

 1. - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмдөрдү башкаруу (карамагындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көрө билүүлөрүн өзүнүн карамагындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

- маалыматты талдоо, системалоо жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү, элдин алдында чыгып сүйлөөлөрдү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышууларды жүргүзүү;

компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Квалификациялык талаптар:

 1. Жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Кенже кызмат ордуна – эмгек стажы боюнча талап коюлбайт.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмдъргъ ээ;
 4. Компьютерде иштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жна уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчётторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдукматериалдарды т\з\\, жогорку органдардан келген ченемдик актылардын аткарылышын къзъмълдъъ, маалыматтарды жыйноо. Мамлекеттик эмес уюмдар менен жакындан иштешет, инвестицияларды тартуу боюнча иш ж\рг\зът. Орто жана чакан ишкерликти ън\кт\р\\, аларды колдоо боюнча иш алып барат, банктар кредиттик союздар, микро кредиттик уюмдар менен иш алып барат.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Кара-Суу шаары, Завод көчөсү 2 телефондор:(03232) 5-19-65

Моб: 0770 06-11-88

Жаны-Арык айыл окмотунун бош кызмат орундарына конкурс жарыялоо

Кара-Суу районундагы Жаны-Арык  айыл ъкмът\ тъмъндъг\ муниципалдык кызматтын бош кызмат ордуна конкурс жарыялоонун шарттарын макулдашуу \ч\н жънътът.

                          Адис.

                   1.Маалыматтык- ВУС инспектору адис- 1орун,

-          жогору жактан, мекеме уюмдардан келген каттар, айыл аймагында аскерге жарамдууларды катоо жана альтернативдик кызматтагылар менен  жумуштарды алып баруу.

-          квалификациялык талаптар: Орто же атайын орто билимд\\, компьютерде  word, excel программаларына иштей бил\\ жана документтер менен так иш алып баруусу керек.

Конкурска катышуу \ч\н, жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 2 жума аралыгына Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н кеёсесине,  жооптуу катчысынын  кабинетине тъмънк\ документтерди тапшыруу зарыл:

 1. Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз;
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы;
 3. Дипломдун къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън  болушу керек);
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бъл\нд\р\лгън болушу керек);
 5. Паспорттун къч\рмъс\;
 6. Резюме;
 7. Ъм\р баян.
 8. Сотолбогондугу туурасында аныктама

Сурап бил\\ \ч\н телефондор 0778 05 35 64

Бош кызмат орунуна жарыя

Жарыя

Кара-Суу районундагы Жаны-Арык  айыл ъкмът\ тъмъндъг\ муниципалдык кызматтын бош кызмат ордуна конкурс жарыялоо

Адис.

 1. Маалыматтык-компьютердик технологиялар боюнча адис- 1орун,

-          жогору жактан, мекеме уюмдардан келген каттар, айыл программасы  жана башка компьютердик жумуштарды алып баруу.

-          квалификациялык талаптар: Орто же атайын орто билимд\\, компьютерде  word, excel программаларына иштей бил\\ жана документтер менен так иш алып баруусу керек.

Конкурска катышуу \ч\н, жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 2 жума аралыгына Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н кеёсесине,  жооптуу катчысынын  кабинетине тъмънк\ документтерди тапшыруу зарыл:

 1. Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз;
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы;
 3. Дипломдун къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън  болушу керек);
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бъл\нд\р\лгън болушу керек);
 5. Паспорттун къч\рмъс\;
 6. Резюме;
 7. Ъм\р баян.

Сурап бил\\ \ч\н телефондор 0778 05 35 64

Квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга конкурстун ътъ турган  жана орду жън\ндъ кошумча билдиребиз.

Жарыя

Жарыя

Кара-Суу районундагы Жаны-Арык  айыл ъкмът\ тъмъндъг\ муниципалдык кызматтын бош кызмат ордуна конкурс жарыялоо

Адис.

 1. Маалыматтык-компьютердик технологиялар боюнча адис- 1орун,

-          жогору жактан, мекеме уюмдардан келген каттар, айыл программасы  жана башка компьютердик жумуштарды алып баруу.

-          квалификациялык талаптар: Орто же атайын орто билимд\\, компьютерде  word, excel программаларына иштей бил\\ жана документтер менен так иш алып баруусу керек.

Конкурска катышуу \ч\н, жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 2 жума аралыгына Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н кеёсесине,  жооптуу катчысынын  кабинетине тъмънк\ документтерди тапшыруу зарыл:

 1. Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз;
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы;
 3. Дипломдун къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън  болушу керек);
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бъл\нд\р\лгън болушу керек);
 5. Паспорттун къч\рмъс\;
 6. Резюме;
 7. Ъм\р баян.

Сурап бил\\ \ч\н телефондор 0778 05 35 64

Квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга конкурстун ътъ турган  жана орду жън\ндъ кошумча билдиребиз.

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы бош кызмат орундарына конкурс жарыялайт.

Жарыянын мазмуну.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жън\ндъг\ мыйзамына» ылайык Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы тъмъндъг\ бош кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. «Аппарат жетекчиси»-1 орун,  башкы кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

 1. Жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Башкы кызмат ордуна – эмгек стажы мамлекеттик же муниципалдык улук кызматта 3 жыл адистиги боюнча 5 жылдан кем эмес.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмдъргъ ээ;
  1. Компьютерде иштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчетторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдук материалдарды т\з\\, мамлекеттик кызматчылардын эмгек тартибин сактоосун къзъмългъ алуу жана тартипти бузуучуларга жаза колдонуу боюнча сунуш киргиз\\. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын жана мекеме уюмдардын тийишт\\ кызматкерлерин жана жетекчилерин ар кандай жыйындаргы чакырат жана аларга берилген тапшырманын аткарылышын къзъмълдъйт.

Квалификациялык талаптар:

 1. Жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Кенже кызмат ордуна – эмгек стажы боюнча талап коюлбайт.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмдъргъ ээ;
 4. Компьютерде иштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчетторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдукматериалдарды т\з\\, жогорку органдардан келген ченемдик актылардын аткарылышын къзъмълдъъ, маалыматтарды жыйноо. Мамлекеттик эмес уюмдар менен жакындан иштешет, инвестицияларды тартуу боюнча иш ж\рг\зът. Орто жана чакан ишкерликти ън\кт\р\\, аларды колдоо боюнча иш алып барат, банктар кредиттик союздар, микро кредиттик уюмдар менен иш алып барат.

3. «Аймакты  ън\кт\р\\ бъл\м\н\н адиси»-1 орун,  кенже кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

 1. Жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Кенже кызмат ордуна – эмгек стажы боюнча талап коюлбайт.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмдъргъ ээ;
 4. Компьютерде иштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчетторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдук материалдарды т\з\\, Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын жана мекеме уюмдардын тийишт\\ кызматкерлери менен тыгыз байланышта иш алып баруу.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Кара-Суу шаары, Завод көчөсү 2 телефондор:(03232) 5-12-53

Моб: 0770 06-11-88

Башкы адис                                                Б.Матиев

Ак-Таш айыл окмотунун жооптуу катчы кызмат ордуна конкурс жарыялайбыз.

 

Жарыянын мазмуну.

Кыргыз Республикасынын «Муниципалдык кызмат жън\ндъг\ мыйзамына» ылайык  Ак-Таш айыл ъкмът\ тъмъндъг\ бош кызмат ордуна сынак жарыялайт.

 1. «Жооптуу  катчы »-1 орун,  жооптуу катчы  кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

 1. Жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Жооптуу кызмат ордуна – эмгек стажы боюнча талап  коюлбайт.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмд\л\къ ээ;
  1. Компьютерде иштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери:

-айыл өкмөтүнүн жана айылдык Кеңештин иш кагаздары алып барат.

-шалоолорду, референдумдарды, элдик жыйыйндарды өткөрүү жана башка коомдук массалык иш чараларга байланыштуу маселерди өткөрүүнү  уюштурат.

-жарандык абалынын актыларын, нотариалдык иштерди жасоо, граждандардын каттоону, каттодон  чыгарууну белгиленген тартипте жүргүзүү  жарандардын ким экендигин, үй-бүлөөлүк абалын күбөлөндүрүүчү аныктамаларды берүү.

-асырап алуулурды жана камкордук кърүүлөрдү дайындоо  боюнча актыларды мыйзамга ылайык берүү жана көзөмөлгө алуу.

-жарандардын арыздары, каттар жана сунуштарды, токтомдорду, айылдык, элдик жыйындарда айтылган сунуштарды аткарылышына къзъмългъ алуу. Алардын аткарылышы боюнча айыл өкмөт башчысына билдирүү даярдап турат.

-менчиктештирилбеген обьектилердин иш-аракеттерин көзөмөлдүк кылуу.

-кожолуктардын чарба китебин жүргүзүү.

-жогорку органдардан келип түшкөн документтердин жана өздүк чечим, токтомдордун аткарылышын көзөмөлдөйт, ошондой эле тийиштүү органдарга жообунун берилишин уюштурат.

-граждандары жеке жана башка маселелер боюнча кабыл алуу.

-айыл өкмөтүндөгү коомдук уюмдардын ишине жетекчилик алып барат.

-депутаттардын, депутаттык комиссиялардын мүчөлөрү менен окуу семинарларынын өткөрүүнү уюуштурат.

-айыл өкмөтүнүн жана айылдык Кеңештин сессияларын даярдайт.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Кара-Суу району,Ак-Таш айыл өкмөтү Жылкелди айылы.

  тел: Моб: 0550 19-60-02

-конкурсту өткөрүү орду жана убактысы кошумча маалымдалат.

 

Ак-Таш айыл өкмөтүнүн башчысы:                                       А.Мамасыдыков

Аппарат жетекчи орунуна сынак жарыялайбыз!!

Кара-Суурайонунун жергиликтүү мамлекеттик администрациясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамга ылайык административдик мамлекеттик  бош кызматордуна сынак жарыялайт. 

Подробнее...

Кара- Суу району Ак-таш айыл окмоту томонку бош административдик муниципалдык кызматтары учун конкурстук жарыя.

1.Финансы экономика болумунун башчысына
2.Башкы адис Экономист- Статист.
3.Башкы адис эсеп-бухгалтери
4.Адис-иш кагаздарын жургузуучу адис кызмат ордуна
5.Чыгымдар боюнча адис кассир
6.Социалдык адис кызмат ордуна
 

Подробнее...