04Декабрь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ВАКАНСИЯ

Савай айыл окмоту бош кызмат орунга конкурс жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндъг\ мыйзамыныннегизиндеСавай айыл ъкмът\  сынак жарыялайт:

Подробнее...

Бош орундарга конкурс Катта-Талдык

Кара – Суу районундагы Катта – Талдык айыл Ъкмът\ кызмат ордуларына

конкурс жарыялайт

1. Финансы – экономикалык бъл\м\н\н башчысы

квалификациялыкталаптар:

толукжогоркукесиптинбилими(менеджмент,экономикачъйръс\ндъг\)мамлекеттикжемуниципалдыккызматтаэкижылданкемэмес иш стаж же адистиги боюнча \ч жылдан кем эмес иш стаж.

-  мамлекеттик, расмий тилди билген

-  пайдалануучулук деёгээлинде компьютердик сабаттуу

-  демилгел\\ командада иштей билген, жоопкерчиликт\\

-  Кыргыз Республикасынынжараны конкурска катыша алат.

Функционалдык милдеттери:

эл менен иштешкенди бил\\

-  жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун башчысына финансы – экономикалык  кызматкерлерин дайындоого жана бошотууга сунуш киргиз\\гъ:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте аймактык социалдык экономикалык ън\кт\р\\н\н божомолуна ылайык алдыдагы финансылык жылга кирешелер жана чыгашалар боюнча жергиликт\\ бюджеттин долбоорун т\з\\ боюнча иштерди уюуштурууга, айылдык  кеёештин бюджеттк комиссиясынын кароосуна бер\\гъ, айылдык (поселкалык) кеёеш бекиткенден кийин аны аткаруу боюнча чараларды кър\\гъ жана башка милдеттер.

Конкурска катышу \ч\н тъмъндъг\дъй документтер талап кылынат:

 1. Конкурска катышуу \ч\н тъмъндъг\дъй документтер талап кылынат:
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы
 3. Дипломдун къч\рмъс\ (эгер болсо) нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек.
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
 5. Паспорттун къч\рмъс\.
 6. Ъм\р баян  
 7. Резюме
 8. Соттолбогондугу жън\ндъ аныктама

Конкурска катышуучулардын документтери атайын жарыяга чыккан к\ндън баштап эки жума аралыгы ичинде Катта – Талдык айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысынын кабинетинде кабыл алынат.

Сурап, бил\\ \ч\н 0770 – 939500 телефонуна кайрылсаёыздар болот.

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы ваканттык уч бош кызмат орундарына сынак жарыялайт!!

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы бош орундарга сынак жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ» мыйзамына ылайык Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы тъмъндъг\ бош кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. «Билим бер\\, маданият иштери боюнча башкы адис»-1 орун, улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

 1.  мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, экономика, социалдык жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билим же конкреттүү кызмат орунунун функционалдык багыттарына ылайык тармактарда үч жылдан кем эмес иш стажы бар болсо, каалаган профилдеги жогорку билим жана кошумча кесиптик билим.
 2.  Иш стажы жана тажрыйбасы:

кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы бир жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы үч жылдан кем эмес.

 1. Кесиптик компетенциялары:

 жалпы ченемдик укуктук актылары  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ» “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылары:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү мамлекеттикадминистрация жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Билим берүү жөнүндө”, “Маданият жөнүндө”.

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Функционалдык милдеттери:

 1. - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, техникалык  жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билим же конкреттүү кызмат орунунун функционалдык багыттарына ылайык тармактарда үч жылдан кем эмес иш стажы бар болсо, каалаган профилдеги жогорку билим жана кошумча кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы бир жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы үч жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актылары  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ», “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылары:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу;

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү.

- элдин алдында сүйлөө).

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

«Уюштуруу иштери жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу секторунун башчысы»-1 орун,  улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, техникалык  жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билим же конкреттүү кызмат орунунун функционалдык багыттарына ылайык тармактарда үч жылдан кем эмес иш стажы бар болсо, каалаган профилдеги жогорку билим жана кошумча кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы бир жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы үч жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актылары  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ», “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылары:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу;

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү.

- элдин алдында сүйлөө).

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама, ъм\р баян.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Кара-Суу шаары, Завод көчөсү 2 телефондор:(03232) 5-19-65

Моб: 0770 06-11-88

Кара-Суу району Ак-Таш айыл өкмөтү төмөндөгү бош кызмат орундарына сынак жарыялайт

Башкы  адис –ижара  акы  жыйноочу.

Башкы адис салык инспектору.

Башкы  адис эсеп  бухгалтери.

Сынака  катышууну    каалагандарга  төмөнкү  документтер талап  кылынат:

комиссиянын төрагасынын атына жазган арызы менен төмөнкү документтерин жарыя  чыккан күндөн баштап 14 күнгө чейин комиссияга тапшыруулары зарыл

-паспорттон  көчүрмө

-Дипломдун  көчүрмөсү (нотариустан  иштеген  жеринен  тастыкталган)

- Эмгек ктиепчесинин  көчүрмөсү( нотариустан  иштеген  жеринен тастыкталган)

-Өздүк  баракча  сүрөтү  менен  жана 6x9, 3x4 өлчөмүндөгү  эки  сүрөт

- Соттолбогондугу тууралуу аныктама

Иш күндөрү саат9:00 дөн 17:00 гө чеин кабыл алынат

Дареги: Ак-Таш айыл өкмөтү, Жылкелди айылы 2

Сурапбилүү телефону:0554-00-70-80, 0776-01-70-80

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы ваканттык бош 3 кызмат орундарына сынак жарыялайт

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы бош орундарга сынак жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ» мыйзамына ылайык Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы тъмъндъг\ бош кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. «Билим бер\\, маданият иштери боюнча башкы адис»-1 орун, улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

 1.  мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, экономика, социалдык жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билим же конкреттүү кызмат орунунун функционалдык багыттарына ылайык тармактарда үч жылдан кем эмес иш стажы бар болсо, каалаган профилдеги жогорку билим жана кошумча кесиптик билим.
 2.  Иш стажы жана тажрыйбасы:

 кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы бир жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы үч жылдан кем эмес.

 1. Кесиптик компетенциялары:

 жалпы ченемдик укуктук актылары  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылары:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү мамлекеттикадминистрация жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Билим берүү жөнүндө”, “Маданият жөнүндө”.

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

 1. Ыктуулугу:

-

Функционалдык милдеттери:

 1. - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Квалификациялык талаптар:

 1. Жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Кенже кызмат ордуна – эмгек стажы боюнча талап коюлбайт.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмдъргъ ээ;
 4. Компьютерде иштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жна уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчётторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдукматериалдарды т\з\\, жогорку органдардан келген ченемдик актылардын аткарылышын къзъмълдъъ, маалыматтарды жыйноо. Мамлекеттик эмес уюмдар менен жакындан иштешет, инвестицияларды тартуу боюнча иш ж\рг\зът. Орто жана чакан ишкерликти ън\кт\р\\, аларды колдоо боюнча иш алып барат, банктар кредиттик союздар, микро кредиттик уюмдар менен иш алып барат.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама, ъм\р баян.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Кара-Суу шаары, Завод көчөсү 2 телефондор:(03232) 5-19-65

Моб: 0770 06-11-88

Катта-Талдык айыл окмоту бош кызмат орундарына сынак жарыялайт

Кара – Суу районундагы Катта – Талдык айыл Ъкмът\ кызмат ордуларына конкурс жарыялайт

 

1. Финансы – экономикалык бъл\м\н\н башчысы

квалификациялыкталаптар:

толукжогоркукесиптинбилими (менеджмент, экономикачъйръс\ндъг\) мамлекеттикжемуниципалдыккызматтаэкижылданкемэмес иш стаж же адистиги боюнча \ч жылдан кем эмес иш стаж.

-  мамлекеттик, расмий тилди билген

-  пайдалануучулук деёгээлинде компьютердик сабаттуу

-  демилгел\\ командада иштей билген, жоопкерчиликт\\

-  Кыргыз Республикасынынжараны конкурска катыша алат.

Функционалдык милдеттери:

 

эл менен иштешкенди бил\\

-  жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун башчысына финансы – экономикалык  кызматкерлерин дайындоого жана бошотууга сунуш киргиз\\гъ:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте аймактык социалдык экономикалык ън\кт\р\\н\н божомолуна ылайык алдыдагы финансылык жылга кирешелер жана чыгашалар боюнча жергиликт\\ бюджеттин долбоорун т\з\\ боюнча иштерди уюуштурууга, айылдык  кеёештин бюджеттк комиссиясынын кароосуна бер\\гъ, айылдык (поселкалык) кеёеш бекиткенден кийин аны аткаруу боюнча чараларды кър\\гъ жана башка милдеттер.

2. Аскердик – эсепке алуу столунун инспектору, паспортту учетко алуу – 2(эки) орун.

Квалификациялык талаптар:

-  атайын орто кесиптик билим, стажына талап кылынбайт, мамлекеттик жана расмий тилди билген, пайдалануучулук деёгээлде компьютердик сабаттуу, демилгел\\ командада иштей билген, жоопкерчиликт\\ Кыргыз Республикасынын жараны конкурска катыша алат.

 

Функционалдык милдеттер:

 

Аскерге милдетт\\лърд\ жана эсепке алуудан ътпъгън аскерге чакырулууга чейинкилерди аныктоо, аскерлерге милдетт\\лърд\ аскердик каттоого алуу жана каттоодон чыгаруу, иш аракеттерине таандык чечимдерди контролдоо жана аткарылышын къзъмългъ алат, ж\рг\з\лгън иштердин натыйжалары жън\ндъ аскер комиссариатына, жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берет жана башка милдеттер. 

 

3. Киреше боюнча жетектъъч\ адис – 1(бир) орун.

Квалификациялык талаптар:

-  атайын орто билимд\\, мамлекеттик жана расмий тилди билген, пайдалануучулук деёгээлинде компьютердик сабаттуу, демилгел\\ командада иштей билген, жоопкерчиликт\\ Кыргыз Республикасынын жараны конкурска катыша алат.

 

Функционалдык милдеттери:

 

-  эл менен иштешкенди бил\\, айыл ъкмътт\н бюджетине салык тълъмдърд\ ъз учурунда т\ш\\с\н контролдоо, салык тълъъч\лърд\н тълъмд\к жана финансылык тартиптердин сактоолору боюнча регулярду, анын ичинде утурлана текшер\\лърд\ ж\рг\з\\гъ жана башка милдеттер.

4. Жер маселелери боюнча башкы адис

квалификациялык талаптар:

-  толук жогорку кесиптин билими (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чъйръс\ндъг\) мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стажы бар, мамлекеттик, расмий тилди билген, пайдалануучулук деёгээлинде компьютердик сабаттуу, демилгел\\ командада иштей билген, жоопкерчиликт\\, Кыргыз Республикасынынжараны конкурска катыша алат.

Функционалдык милдеттери:

Эл менен иштешкенди бил\\, Айыл чарба жерлерин, кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин бъл\шт\р\\гъ жана пайдаланууга тийишт\\ чечимдерин аткарууну уюуштуруп, жерлерди пайдалануунун натыйжалуулугун изилдъъ, ижарага бер\\н\н тарииби жън\ндъ сунуштарды киргиз\\ жана башка милдеттер.

5. Маалымат, коммуналдык технологиялар, маалымат алмашуу боюнча жетектъъч\ адиси – 1(бир) орун.

Квалификациялык талаптар:

Атайынортобилимд\\, стажыталапкылынбайт, мамлекеттикжанарасмийтилдибилген, компьютерменеништештижакшыбилген, КыргызРеспубликасынынжараныкатышаалат.

Функционалдыкмилдеттер:

Элменеништештибилген, айылъкмътт\нзаседаниелеринематериалдарды, аныничиндеайылъкмът\нчечимдерининдолбоорлорундаярдоодокъмъктъш\\, кызматтыкмилдеттерининчегиндежооптуукатчынынтапшырмаларынаткарат.

Конкурска катышу \ч\н тъмъндъг\дъй документтер талап кылынат:

 

 1. Конкурска катышуу \ч\н тъмъндъг\дъй документтер талап кылынат:
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы
 3. Дипломдун къч\рмъс\ (эгер болсо) нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек.
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
 5. Паспорттун къч\рмъс\.
 6. Ъм\р баян  
 7. Резюме
 8. Соттолбогондугу жън\ндъ аныктама

Конкурска катышуучулардын документтери атайын жарыяга чыккан к\ндън баштап эки жума аралыгы ичинде Катта – Талдык айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысынын кабинетинде кабыл алынат.

Сурап, бил\\ \ч\н 0770 – 939500 телефонуна кайрылсаёыздар болот. 

Савай айыл окмоту бош кызмат орундарына сынак жарыялайт.

Ж А Р Ы Я

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндъг\ мыйзамынын негизинде Савай айыл ъкмът\  сынак жарыялайт:

 1. Башкы адис кызматы – сатып алуулар  боюнча:

Квалификациялык талаптар:

муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде бир жыл же адистиги боюнча иш стажы кеминде \ч жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон ът\ш\

-жогоркубилимд\\, Кыргыз Республикасынын жараны;

-тажырыйбалуучечкинд\\, уюштуруучулукжъндъмдъргъээ;

-компьютердеиштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери;

Кыргыз Республикасынын  сатып алуулар жън\ндъг\ мыйзамынын негизинде иш алып баруу, айыл ъкмът\нъ керектел\\ч\ чарба буюмдарын жана айыл ъкмът\н\н аймагындагы ар т\рд\\курулуш оёдоп т\зъъ иштерин ж\рг\з\\ \ч\н  сатып алуулар боюнча электрондук порталга жарыялоо, жеё\\ч\ менен иш алып баруу тийишт\\ иш кагаздарын даярдоо,жетекчи тарабынан берилген тапшырмаларды ъз убагында аткаруу.

 1. Башкы адис кызматы – жерге жайгаштыруу, айыл чарбасы  боюнча:

Квалификациялык талаптар:

муниципалдык же мамлекеттик кызмат стажы кеминде бир жыл же адистиги боюнча иш стажы кеминде \ч жыл, муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон ът\ш\

                      - жогорку билимд\\;

                      - компьютерде ъз алдынча иштей бил\\;

Функционалдык милдеттери;

Айыл чарба жерлерин кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин, чабындыларды, жайыттарды ижарагабер\\н\н тартиби жън\ндъ сунуштарды киргиз\\, жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун башчысына имараттардын жана курулмалардын жер титиръъгъ туруктуулугун жогорулатуу, обьекттерди м\мк\н болуучу табигый кырсыктардан коргоо жана ъзгъчъ кырдаалдардын алдын алуу боюнча иштерди ж\рг\з\\маселелери боюнча сунуштарды даярдоо, жергиликт\\ коомдоштуктун аймагындагы турак жай фондунун абалын изилдъъгъ жана жергиликт\\ кенеш \ч\н тиешел\\маалымат даярдоо.

 1.  Адис кызматы – салык кызматы  боюнча :

Квалификациялык талаптар:

                     -  атайын орто же жогорку  билимд\\ Кыргыз Республикасынын жараны;

                      - компьютерде ъз алдынча иштей бил\\;

Функционалдык милдеттери;

Кеңештинчечими менен киргизилген аймакта колдонулуучу жергиликт\\ салыктардын жана  жыйымдардын т\ш\\с\н\н  т\з\лгөндинамикасын, ошондой эле уюмдун, мекемеиин жана ишкананын макроэкономикалык көрсөтк\чтөр\нөнкелип чыгып жалпы мамлекеттик  салыктардан  чегер\\лөрд\  жанажергиликт\\ бюджеттин кирешесине чегер\\лөрд\нбелгиленген нормативдерин эске алуу менен жергиликт\\  коомдоштуктун аймагын социалдык-экономикалык өн\кт\р\\  божомолунун  маалыматтарынын негизинде  алдыдагы  финансылык  жылга  жана  орто  мөөнөттөө (\ч жылга) келечекке жергиликт\\ бюджеттин киреше бөл\нгөнт\з\\  боюнча иштерди т\здөн-т\зж\рг\з\\, жергиликт\\   бюджетке төлөмдърд\н  өзучурундажанатолук түшүшүнөтуруктууконтрольж\рг\з\\гө, салыктөлөөч\лөрд\н  төлөмдүкжана  финансылык тартиптерди сактоолору  боюнча  текшер\\лөрдүуюштуруугажанаж\рг\з\\,өзкомпетенциясынынчектериндеКыргызРеспубликасынынсалыкмыйзамдарынаылайыктөлөмдүктартиптибузуучучарбакерсубъекттергечаралардыкөрүү, бюджетке   төлөмдөрбоюнчакыянаттөлөбөөчүлөрдөнкарыздарды (салыккалдыгын) өндүрүүбоюнчасунуштардыдаярдоо, ошол аймакка натыйжасыз жергиликт\\ салыктардын жана жыйымдардын айрым т\рлөр\н алып салуу боюнча сунуш киргиз\\гө;

 1. Адис кызматы – маалымат  компютердик технологиялар боюнча :

Квалификациялык талаптар:

-атайын орто же  жогорку билимд\\ Кыргыз

Республикасынынжараны;

                      - компьютерде ъз алдынча иштей бил\\;

Функционалдык милдеттери;

Кыргыз Республикасынын уллуттук статистика комитетинин “Айыл прогарммасын” иштет\\ жана электрондук кайрылууларды иштет\\.

Конкурска катышуу \ч\н тъмъндъг\ документтер керектелет:

-                         жеке арызы

-                         резюме

-                         ъм\р баян

-                         кадрларды эсепке алуу ъзд\к баракчасы

-                         фотос\рът\ 2 даана

-                         паспортунун же инсандыгын к\бълъъч\ башка документинин къч\рмъс\

-                         зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин къч\рмъс\, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жън\ндъ документтеринин къч\рмълър\, алар нотариалдык т\рдъ же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан к\бълънд\р\л\п ырасталышы керек)

-                         cоттолбогондугутууралууаныктама

Документтерди кабыл алуу: жарыя Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын cайтына чыккан к\ндън баштап, 10 к\нд\н ичинде кабыл алынат.

Кара-Суу району Савай айыл ъкмът\ Кызыл-Шарк айылы Савай айыл ъкмът\ндъ кабыл алынат.

Маалымат \ч\н тел.: 03232 6 00 82

Конкурстун ътъ турган к\н\ жана жайы жън\ндъ квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга кошумча билдиребиз.

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын бош кызмат орундарына конкурс жарыялайт

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы бош орундарга сынак жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ» мыйзамына ылайык Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы тъмъндъг\ бош кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. «Билим бер\\, маданият иштери боюнча башкы адис»-1 орун, улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

 1.  мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, экономика, социалдык жана гуманитардык илимдер чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билим же конкреттүү кызмат орунунун функционалдык багыттарына ылайык тармактарда үч жылдан кем эмес иш стажы бар болсо, каалаган профилдеги жогорку билим жана кошумча кесиптик билим.
 2.  Иш стажы жана тажрыйбасы:

 кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы бир жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы үч жылдан кем эмес.

 1. Кесиптик компетенциялары:

 жалпы ченемдик укуктук актылары  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылары:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү мамлекеттикадминистрация жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Билим берүү жөнүндө”, “Маданият жөнүндө”.

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

 1. Ыктуулугу:

-

Функционалдык милдеттери:

 1. - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Квалификациялык талаптар:

 1. Жогорку билимд\\, 21 жаштан жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны;
 2. Кенже кызмат ордуна – эмгек стажы боюнча талап коюлбайт.
 3. Тажырыйбалуу чечкинд\\, уюштуруучулук жъндъмдъргъ ээ;
 4. Компьютерде иштей бил\\с\:

Функционалдык милдеттери:

Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же макулдашуу, ъз\н\н ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жна уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга кеёеш бер\\, отчётторду т\з\\, ъз\н\н компитент\\л\г\н\н чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдукматериалдарды т\з\\, жогорку органдардан келген ченемдик актылардын аткарылышын къзъмълдъъ, маалыматтарды жыйноо. Мамлекеттик эмес уюмдар менен жакындан иштешет, инвестицияларды тартуу боюнча иш ж\рг\зът. Орто жана чакан ишкерликти ън\кт\р\\, аларды колдоо боюнча иш алып барат, банктар кредиттик союздар, микро кредиттик уюмдар менен иш алып барат.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама, ъм\р баян.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Кара-Суу шаары, Завод көчөсү 2 телефондор:(03232) 5-19-65

Моб: 0770 06-11-88

Сары-К;олот айыл окмотунун бош кызмат орундарына сынак жарыялайт

Жарыянын мазмуну.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына ылайык Кара-Суу районунун Сары-Колот айылдык аймагынын тъмъндъг\ муниципалдык кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. “Финансы экономика бъл\м\н\н башчысы” 1 орун,  улук  кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

Кесиптик билиминин деңгээли:

- Толук жогорку кесиптик билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча \ч жылдан кем эмес иш стаж;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы (мүмкүн болсо) үч жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

2. «бухгалтер-кассир» -1 орун,  улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стаж;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

3. «Жер, турак-жай комуникация маселелери боюнча башкы адис» 2 орун,  улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стаж;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

3. «Жерге жайгаштыруу жана айыл чарба маселелери боюнча жетектъъч\ адис» 1 орун,  улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- каалагандай орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Функционалдык милдеттери:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

4. «Аскердик эсепке алуу боюнча адис»-1 орун,  кенже кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- атайын орто билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Функционалдык милдеттери:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

5. “Компьютердик–маалымат технологиялар боюнча адис” -1 орун, кенже кызмат орду

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- атайын орто билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Функционалдык милдеттери:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Сары-Колот айылдык аймагы, Сары-Колот айылы айыл ъкмът\н\н кеёсеси телефондор:778 18 21 36

Жооптуу катчы                                       К.Эргешов

Сары-Колот айыл окмотунун бош кызмат орундарына сынак жарыялайт

Жарыянын мазмуну.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына ылайык Кара-Суу районунун Сары-Колот айылдык аймагынын тъмъндъг\ муниципалдык кызмат ордундарына сынак жарыялайт.

 1. “Финансы экономика бъл\м\н\н башчысы” 1 орун,  улук  кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

Кесиптик билиминин деңгээли:

- Толук жогорку кесиптик билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча \ч жылдан кем эмес иш стаж;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы (мүмкүн болсо) үч жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

2. «бухгалтер-кассир» -1 орун,  улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стаж;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

3. «Жер, турак-жай комуникация маселелери боюнча башкы адис» 2 орун,  улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стаж;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Функционалдык милдеттери:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

3. «Жерге жайгаштыруу жана айыл чарба маселелери боюнча жетектъъч\ адис» 1 орун,  улук кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- каалагандай орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Функционалдык милдеттери:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

4. «Аскердик эсепке алуу боюнча адис»-1 орун,  кенже кызмат оруну.

Квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- атайын орто билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Функционалдык милдеттери:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

5. “Компьютердик–маалымат технологиялар боюнча адис” -1 орун, кенже кызмат орду

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- атайын орто билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Функционалдык милдеттери:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Конкурска катышууга талап кылынуучу документтер:

Жеке өзүнүн арызы, Өздүк баракчасы, резюме, Сүрөт 4х6 размердеги - 2 даана, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (диплом) (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүргөн) көчүрмөсү, Соттолбогондугу туралуу аныктама.

Документтер жарыя чыккан күндөн 2 жуманын ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат. Сары-Колот айылдык аймагы, Сары-Колот айылы айыл ъкмът\н\н кеёсеси телефондор:778 18 21 36

Жооптуу катчы                                       К.Эргешов