12Ноябрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Толойкон айылдык кенешинин 2019-жылдагы кезектеги 5,6-сессиясынын токтомдору

Толойкон айылдык кенешинин 2019-жылдагы кезектеги 5,6-сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

                                                        

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги VI сессиясынын (VI шайланган)

№ 6-2

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                 24-май 2019-ж.

“Тълъйкън айыл аймагынын калктуу конуш жерлеринин чек араларын тактоо жана жалпы жер фондун инвентаризациялоо боюнча аткарылган иштерди бекитип бер\\ жън\ндъ”    

Кара-Суу районуна караштуу Тълъйкън айыл аймагынын калктуу конуш жерлеринин чек араларын тактоо жана жалпы жер фондун инвентаризациялоо боюнча “Кыргызмамжердолбоор” институнун Ош облусттук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдарын карап чыгып, Тълъйкън айылдык Кенеши  

        

                                    ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Кара-Суу районуна караштуу Тълъйкън айыл аймагынын калктуу конуш жерлеринин чек араларын тактоо жана жалпы жер фондун инвентаризациялоо боюнча “Кыргызмамжердолбоор” институнун Ош облусттук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдарынын жыйынтыгы бекитилсин.
  2. Ушул токтомдогу кърсът\лгън калктуу конуш жерлеринин чек араларын тактоо жана жалпы жер фондун инвентаризациялоонун жыйынтыгын макулдашуу жагы Кара-Суу районунун айыл аймактарынын калктуу конуш жерлеринин чек араларын тактоо жана жалпы жер фондуна инвентаризация ж\рг\з\\ боюнча т\з\лгън райондук комиссиясына сунушталсын.
  3. Мыйзамдуулугун тактап аткарууга алуу жагы айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго жана жер адистерге милдеттендирилсин. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энегргетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

                                                        

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън айылдык кенешинин кезектеги VI сессиясынын (VI шайланган)

№ 6-5

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                   24-май 2019-ж.

«Тълъйкън айыл аймагынын айылдарынын ички къчълър\нъ согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ысымын ыйгаруу жън\ндъ»

Тълъйкън айылаймагындагы жаёы конуштардын къчълър\нъ наам бер\\ боюнча элдик жыйындын протоколун, иш кагаздарын карап, талкуулап чыгып депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.                    Согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ысымдары тъмънк\                къчълъргъ    ыйгарылсын:

1.1.            Жапалак  айылынын  ички  къчълър\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун жана эмгектин ардагери Жумабаев Сансызбайдын  ысымы ыйгарылсын.

1.2.            Кыргызстан айылынын къчълър\н\н бирине эмгектин ардагери   Нурматов Касымдын  ысымы ыйгарылсын.

1.3.             Учар айылынын къчълър\н\н бирине эмгектин ардагери Сатаров Абдибаиттин ысымы ыйгарылсын.

1.4.             Жапалак айылына тылдын жана эмгектин ардагери Тураев Абдимиталиптин ысымы ыйгарылсын.

1.5.            Кыргызстан айылынын Жаштык къчъс\н\н Бердибекова Уулкандын \й\нън Эгембердиев Зариптин \й\нъ чейин эмгектин ардагери Мырзаев Кочкордун ысымы ыйгарылсын.

1.6.            Кыргызстан айылынын  Жаштык къчъс\н\н Калыбеков Манастын \й\нън Рыскулов Абдивалинин \й\нъ чейин эмгектин ардагери    Нуралиев Анарбайдын ысымы ыйгарылсын.

1.7.             Учар айылынын  Жаны Учар №2 къчъс\нъ эмгектин ардагери  Ташпулатов Бегалинин ысымы ыйгарылсын.

2.                  Аткарууга алуу жагы айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысынын милдетин аткаруучусу З. Мазаевге жана айыл башчыларга  милдеттендирилсин.

 

3.                  Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

                                                

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги VI сессиясынын (VI шайланган)

№ 6-6

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                 24-май 2019-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Бодур-Таш участкасына таштуу жайыттан мазарга                     2,0га жер аянтын бъл\п бер\\ жън\ндъ »  

             Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Бодур-Таш участкасынан таштуу жайыттан мазарга 2,0га жер аянтын бъл\п бер\\ боюнча З. Мазаевдин маалыматын угуп, талкуулап депутаттардын айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Бодур-Таш участкасына таштуу жайыттан мазарга 2,0га жер аянты бъл\н\п берилсин.
  2. Мыйзамдуулугун тактап аткарууга алуу жагы айыл ъкмът\н\н жер адистерине жана жайыт комитетинин търагасына милдеттендирилсин.
  3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

                                                        

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги VI сессиясынын (VI шайланган)

№ 6-7

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                        24-май 2019-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н кызматтык автоунаасын жараксыз деп таап бер\\ жън\ндъ »  

         Тълъйкън айыл ъкмът\н\н кызматтык автоунаасын жараксыз деп таап бер\\ боюнча бухгалтер-кассир Н.Шериевдин маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.   Тълъйкън айыл ъкмът\н\н кызматтык автоунаасы жараксыз деп табылсын.

 

2.   Мыйзамдуулугун тактап аткарууга алуу жагы айыл ъкмът\н\н юристине  милдеттендирилсин.         

3.  Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

                                                        

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги VI сессиясынын (VI шайланган)

№ 6-8

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       24-май 2019-ж.

«Учар айылынын эски балдар бакчасына даярдалган АПШны 90 орундуудан 50 орундууга ъзгърт\п бер\\ жън\ндъ »  

             Учар айылынын 13.08.2014-жылкы 90 орундуу балдар бакчасын куруу \ч\н даярдалган АПШты акча маселеси тартыш болгондугуна байланыштуу 50 орундуу АПШын ъзгърт\п бер\\ \ч\н С. Токсонбаевдин маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Учар айылынын эски балдар бакчасына даярдалган АПШны 90 орундуудан 50 орундууга ъзгърт\лс\н.
  2. АПШны 90 орундуудан 50 орундууга даярдап бер\\ жагы Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынан суралсын.
  3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

                                                              

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин (VI шайланган) кезексиз VII сессиясынын

ТОКТОМУ № 7-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                    31-май 2019-ж

«Дыйкан-Кыштак айылындагы муниципалдык менчиктеги 1,71га, 0,11га, 0,13га жер аянттарынын максаттык багытын ъзгърт\\ жън\ндъ”    

             Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Дыйкан-Кыштак айылындагы муниципалдык менчиктеги 1,71га, 0,11га, 0,13га жер аянттарынын максаттык багытын ъзгърт\\ боюнча А. Арзимбековдун маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши  

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Дыйкан-Кыштак айылындагы муниципалдык менчиктеги 1,71га,  0,11га, 0,13га жер аянттарынын максаттык багытын  муниципалдык жер тилкесине къп кабатуу турак-\йлърд\н тобун тъмънк\ кабаттарына социалдык-медициналык борборлору менен долборлоого ъзгърт\\ жагы Кара-Суу районунун шааркурулушу  жана архитектура башкармалыгынын алдында боло турган архитектуралык-шааркуруу кенешмесине сунушталсын.  

2.  Мыйзамдуулугун тактап аткарууга алуу жагы айыл ъкмът\н\н жер адистерине милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н     башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго  ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З.Мазаев

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин (VI шайланган) кезексиз VII сессиясынын

ТОКТОМУ № 7-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                             31-май 2019-ж

« Тълъйкън айыл өкмөтүнүн алдындагы

коомдук алдын алуу борборунун (КААБ)

Уставын бекитүү жөнүндө»

                Тълъйкън айыл өкмөтүнүн алдындагы коомдук алдын алуу борборунун Уставынын долбоорун иштеп чыгуу жана талкуулоо боюнча жумушчу топтун төрагасы, Тълъйкън айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановдун маалыматын жана Тълъйкън айылдык кенешинин мыйзамдуулук, укук коргоо маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун, төрагасы М. Эдилбековдун маалыматтарын угуп жана талкуулап чыгып, Тълъйкън айылдык кенешинин VI шайланган кезексиз VII сессиясы

                                        ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тълъйкън айыл өкмөтүнүн алдындагы коомдук алдын алуу борборунун Уставы тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом тиркемеси менен жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган соң, Ош областтык юстиция башкармалыгына ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн көчүрмөсү жөнөтүлсүн.

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Тълъйкън айылдык Кеңешинин мыйзамдуулук, укук коргоо маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын курамына жана Тълъйкън айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго жүктөлсүн.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                        З.Мазаев

Тълъйкън айылдык кенешинин

2019-жылдын 31-майындагы VI чакырылышынын VIIсессиясынын

№ 7-2 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айыл өкөтүнүн алдындагы коомдук алдын алуу борборунун уставы (КААБ)

                                       1. Жалпы жоболор

1.         Коомдук алдын алуу борбору мындан ары (КААБ) ЖЪБЪ тарабынан кърсът\лгън административдик аймактык бирдиктердин жана алардын курамына кирген айрым калктуу конуштардын тиешел\\ аймактарында укук бузуулардын алдын алууну уюштурууга жана ж\рг\з\\гъ ЖЪБЪ менен жарандардын биргеликте катышуусу максатында тиешел\\ администратавдик аймакта т\з\л\\ч\ комерциялык уюм эмес.

2.         Уюмдун толук каталышы:

–Тълъйкън айыл ъкмът\н\н коомдук алдын алуу борбору коомдук бирикме.

- расмийтилде Обшественное обьеденение «Общественно-профилактический центр»(ОПЦ) Тълъйкънского айыл окмоту.

Уюмдун кыскартылган аталышы:

-Тълъйкън айыл ъкмът\н\н «КААБ »КБ . «ОПЦ» ОО

3. Коомдук алдын алуу борбору ъз ишин «Кыргыз Республиксынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуу жън\ндъ жана чъйръс\ндъг\ башка ченемдик укуктук актыларына жана ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте кучуно кирген эл аралык келишимдерге ушул уставка ылайык ишке ашырат.

4. КААБ юридикалык ъз алдынча мамлекеттик жана расмийтилдерде ъз\н\н аталышы жазылган мъър\ менен штампы бар жак болуп саналат.

5. КААБнун иши ыктыярдуулук, мыйзамдуулук, инсанды урматтоо. Жергиликтуу ъз алдынча башкаруу органдары жана калк менен ъз ара аракеттен\\ принциптеринде уюштурулат.

6. КААБнун юридикалык дареги: Тълъйкън айыл ъкмът\, А. Мамыров къчъс\ №77

7. КААБнын туруктуу иш алып баруучу органынын Кенешишин юридикалык дареги: Тълъйкън айыл       ъкмът\, А. Мамыров къчъс\ №77.

                 2. КААБнун максаттары жана милдеттери

8. КААБнун максаты ЖЪБЪнун жергиликт\\ коомдоштуктун, жарандык коомдун, Тълъйкън айыл аймагында жашаган, менчигинин т\р\нъ карабастан уюмдардын жана мекемелердин к\ч аракеттерин мыйзам бузуулардын алдын алууга, аныктоого, бъгът коюуга, аларды жасоого м\мк\нд\к бер\\ч\ жагдайларды жоюу жарандардын тартибин жана коопсуздугун камсыз кылууга багытталган иш-чараларды ж\рг\з\\гъ бириктируу.

9. КААБну нмилдеттери тъмънк\лърд\ камтыйт:

- Мыйзам бузуулардын алдын алууга багытталган алдын алуучу чараларды кър\\.

- укутук билимдерди пропагандалоо.

-мыйзам бузууларды жана коомго каршы аракеттерди алдын алуу, аларды жасоого м\мк\нд\к бер\\ч\ себептерди жана шарттарды аныктоо жана жоюу жолу менен жарандардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын мыйзамга каршы аракеттерден коргонууну камсыз кылуу.

- жашы жете электердин къзъмълсъз калуусун алдын алуу боюнча иш-чараларга катышуу.

- мыйзам бузуулардын алдын алууга тиешел\\ мыйзамдардын жана башка ченемдик укутук актылардын долбоорлорун талкулоого, тийишт\\ сунуштарды даярдоого катышуу.

- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н курамына кир\\ч\ айрым участоктордун, калктуу конуштардын аймактарында мыйзам бузуулардын абалына жана динамикасына мониторинг ж\рг\з\\.

9. Кылмыштуулуктун алдын алуу, коомдук тартипти сактоо, мыйзам бузуулардын абалын талдоонун негизинде иштелип чыккан алдын алуу иш-чараларынын планына ылайык ишке ашырат.

10. КААБнун ишинин артыкчылык багыттары болуп тъмънк\лър белгиленет:

- жалпы алдын алууну (социалдык, экономикалык, саясий укуктук жана башка кылмыштуулукка каршы факторлорду активд\\ пайдаланууга мыйзам бузууларга жол бербъъ) камсыз кылуу.

                      

                                          3. КААБнын укуктары жана милдеттери:

12. КААБнун ъз\нъ ж\ктългън милдеттерди аткарууда тъмънк\лъргъ укуктуу:

- ЖЪБЪ органдарында жана мамлекеттик бийлик органдарында ъз укугун, КААБнун м\чълър\н\н мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жана билдир\\гъ:

- КААБнун иши жън\ндъ маалыматтарды жайылтууга:

- уставтын максаттарын ишке ашырууга тиешелуу маселелер боюнча демилге кътър\\гъ жана мамлекеттик, ЖЪБЪ бийлик органдарына сунуштарды киргиз\\гъ:

- мамлекеттик жана коомдук уюмдар менен келишимдик мамилелерди т\з\\гъ, КААБнун ишинин максаттарына шайкешкелген, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка иш-аракеттерди жасоого:

- Тълъйкън аймагында жайгашкан иш-кана мекемелердин жана комерциялык т\з\мдърд\н жетекчилери менен укуктук тартипти чындоо маселелери боюнча кызматташууга:

- ЖЪБЪн\н жыйындарында, конференцияларда жана семинарларда КААБнун компетенциясына кирген маселелер боюнча катышууга:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ассоциацияларды жана бирикмелерди т\з\\гъ, ички жана чет ълкъдън инвестицияларды гранттарды жана башка трансферттерди тартууда укук бузуулардын алдын алуу маселелери боюнча программалардын ар т\рд\\ долбоорлорун иштеп чыгууга:

13. КААБ тъмънк\лъргъ милдетт\\:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ъз ишинин чъйръс\нъ тиешеси бар эл аралык принциптерин жана ченемдерин жана ушул уставда каралган ченемдерди сактоого;

Тълъйкън айылдык Кенешинин 2019-жылдын 31-майындагы VI чакырылышынын VII сессиясында №7-2 токтому менен бекитилген          «Коомдук алдын алуу борборунун» (КААБ) типт\\ уставынын негизинде т\з\лгън Коомдук алдын алуу борборунун курамы

1.         Х. Сулайманов - Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын м.а.-

                                             Коомдук алдын алуу борборунун търагасы.

М\чълър\:

2.         М. Эдилбеков –   Тълъйкън айыл ъкмът\н\н соц.адиси:

                                             търаганын орун басары,

3.         Э.Худайбердиев-   юрист,

4.         К.Бапиева-             Аялдар кенешинин търайымы,

5.         Ж.Омаров-             Жаштаркомитетинин търагасы,

6.         К.Мукамбетова – айыл ъкмът\н\н соц адиси,

7.         А. Маразаков- аймактык милиция бъл\мчъс\н\н башчысы,

8.         Ава зулу Максат- Участкалык инспектор,

9.         Т.Канатбеков-Участкалыкинспектор,

10.       У.Кочкорбаев.- Участклыкинспектор,

11.       Д. Тыналиева- ЖЖОИ инспектору,

12.       С.Токсонбаев- Айылдык Кенештин депутаты,

13.       Д.Боромбаев- Айылдык Кенештин депутаты,

14.       К. Турдуев-Айылдык Кенештин депутаты,

15.       З. Гафуров – Айылдык Кенештин депутаты.

Башчынын м.а.                                                                               Х.Ж.Сулайманов