12Ноябрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2019-жылдын 16 мартындагы кезексиз 18 сессиясынын №18/1-18/10 токтомдору жана 2019-жылдын 26 июнундагы кезексиз 19 сессиясынын №19/1-19/11 токтомдору

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2019-жылдын 16 мартындагы кезексиз 18 сессиясынын №18/1-18/10 токтомдору жана 2019-жылдын 26 июнундагы кезексиз 19 сессиясынын №19/1-19/11 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XVIII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 18-1 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    16.03. 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана калдык болгон акча каражаты жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы жана 2019-жылга калдык болуп калган акча каражатын бекит\\ жън\ндъг\“ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2018-жылга карата киреше бъл\г\ 50 146,8 миё сомдон, аткарылышы 57 068,9 миё сомго же 113,8 пайызга, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы 50 146,9 миё сомго, же 93,0 пайызга аткарылганы белгиленсин.  

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2018-жылдан калдык болуп калган 10 454,7 миё сом акча каражаты 2019-жылдын бюджетине киреше болуп киритилип, 2019-жылдын бюджетинен 10 454,7 миё сом чыгаша болуп бекитилсин.

3.Айыл ъкмът\ жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.

4.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

5.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                             Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                    16.03.2019-жыл.

Айылдык аймактагы балдар бакчаларында

тамак-ашы \ч\н ата-энелери тарабынан

тълън\\ч\ тълъмд\ бекит\\ жън\ндъ                                                                          

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, Айылдык аймактагы балдар бакчаларында тамак-ашы \ч\н ата-энелери тарабынан тълън\\ч\ тълъмд\ бекит\\ жън\ндъг\ маселелерди карап чыгып, ата-энелердин чогулушунун протоколдорунун жана айылдык кеёештин “социалдык маселелер” боюнча туруктуу комиссиясынын 06.03.2019-жылдагы № 17-протоколдорунун негизинде токтом кылат:

1. Айылдык аймактагы балдар бакчаларында тамак-ашы \ч\н ата-энелери тарабынан тълън\\ч\ тълъмд\н ълчъм\ 750 сом деп белгиленсин.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18-3 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                   16.03.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айылындагы М.Хашимов

жана К.Сабиров къчълър\н асфальтоодо

сметада кърсът\лбъгън кошумча аткарылган

иштерге акча каражатын бъл\шт\р\\ жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылындагы М.Хашимов жана К.Сабиров къчълър\н асфальтоодо сметада кърсът\лбъгън кошумча аткарылган иштерге акча каражатын бъл\шт\р\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            1.М.Хашимов жана К.Сабиров атындагы къчълърд\ асфальтоодо кошумча аткарылган иштерге, техникалык къзъмълдъъ адиси (тезнадзор) тарабынан берилген актысынын негизинде кърсът\лгън кошумча акча каражаты айыл ъкмът\н\н бюджетине кошумча т\шкън булктардын эсебинен ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18-4 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                    16.03.2019-жыл.

 

 

Айылдык кеёештин депутаттарынын

кызматтык сапарларга чыгуусуна автоунаа

чыгымдары (к\й\\ч\ май) \ч\н акча

каражатын бъл\шт\р\\ жън\ндъ;

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: Айылдык кенештин депутаттарына кызматтык сапарларга чыгууда автоунаа чыгымдары (к\й\\ч\ май) \ч\н акча каражатын бъл\шт\р\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айылдык кенештин депутаттарынын кызматтык сапарларга чыгуусуна автоунаа чыгымдары (к\й\\ч\ май) \ч\н ар жылы - 50,0 миё сомдон ажыратылсын.

2.Бул буйрукту аткарылышы айыл ъкмът\нъ тапшырылсын

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18-5 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                   16.03.2019-жыл.

 

 

Андижан айылындагы эски кър\стънд\н

жерин мечиттин карамагына ъткър\п

бер\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, Андижан айылындагы эски кър\стънд\н жерин мечиттин карамагына ъткър\п бер\\ жън\ндъг\” маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Андижан айылындагы эски кър\стънгъ тийешел\\ болгон жер аянтын тактоо, айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу, жана мамлекеттик каттоодон ъткр\п актысын алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

2.Эски кър\стънгъ тийешел\\ болгон жер аянты жеке менчикке, ижарага бер\\ жана башка курулуштардын курулушуна тыюу салынсын.

            3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                             Д.Сатвалдиев

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18- 6 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                      16.03.2019-жыл.

Жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н

муниципалдык менчигине алуу жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: Жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ маселелерди карап чыгып жана айылдык кеёештин, “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер” боюнча туруктуу комиссиясынын 09.03.2019-жылдагы протоколдорунун негизинде токтом кылат:

1. Андижан айылындагы Курманжан Датка къчъс\н\н № 643 –имараты, соода т\й\н\н\н к\н чыгыш тарабындагы 37,0 чарчы метр жана к\н батыш тарабындагы 144,0 чарчы метр жер тилкелери айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

            2. Муниципалдык менчикке алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

       кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18-7 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                   16.03.2019-жыл.

Айыл чарба багытында эмес жерлерин т\здън-т\з,

аукцион аркылуу сатуу жана КБФнун жерлерин аукцион

аркылуу ижарага бер\\ боюнча айылдык кеёештин

03.07.2017-жылдагы № 20- токтомунун I жана

III пункттарына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н айыл ъкмът\н\н айыл чарба багытында эмес жерлерин т\здън-т\з, аукцион аркылуу сатуу жана КБФнун жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\ боюнча,   Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин   кезексиз VI сессиясынын (алтынчы чакырылышы) 03-июнь 2017-жылдагы № 20 – токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышы) кезексиз IV сессиясынын 03.07.2017-жылдагы № 20- токтомунун I жана III пунктуна ъзгърт\\ киргизилип тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

         I. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н айыл ъкмът\н\н айыл чарба багытында эмес жерлерин т\здън-т\з, аукцион аркылуу сатуу жана ижарага бер\\ боюнча   комиссиянын курамы ъзгърт\л\п, тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

           1)Маккамбаев М. – айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары, комиссиянын търагасы,

            2)Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын башчысы,комиссиянын търагасынын орун басары,

                                       Комиссиянын м\чълър\:

3) Кара-Суу райондук мамкатоо башкармалыгынын башчысы,

4) Алимов И. -айылдык кеёештин депутаты   (макулдугу менен),

            5) Тажибаев К. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

6) Исаков А. - жер адиси,

            7) Раимжанов В. - салык бъл\м\н\н башчысы,

            8) Мадалиев Х. – жер адиси,

            9) Маткаримов А.- экономист-статист.

            10) Камилов Ж- айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

            11) Абдазимов У.-айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

            12) Халматов Б.- айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

II.Айыл ъкмът\н\н тургундарынын жеке менчик турак-жай   \ч\н жер тилкесин сураган арыздарын кароо боюнча   комиссиянын курамы (ъзгърт\л\\с\з) тъмъндъг\дъй   болуп бекитилсин:

1) Кажанов Э - айыл ъкмът\н\н башкы адиси, комиссиянын търагасы,  

                     Комиссиянын м\чълър\:

2) Зулпикаров Г.- айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),    

3) Умаралиев А. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),  

4) Исаков А.-жер адиси,

5) Мадалиев Х - жер адиси.

III. Айыл ъкмът\н\н КБФнун жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\ боюнча   комиссиянын курамы   тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

            1) Абдуллаев И.- комиссиянын търагасы, айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

2) Маккамбев М. -комиссиянын търагасынын орун басары, айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,

3) Исаков А. – комиссиянын катчысы,жер адиси,

                           Комиссиянын м\чълър\:

4) Мамедов К. - райондук айыл чарба департаментинин башчысы,

           5) Мансуров И. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),          

6) Моминов И. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

7 Атаханов М.- айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

8) Алимжанов А.- айылдык кеёештин депутаты(макулдугу менен),

9) Жоробаев Т- жооптуу катчы,

10) Мадалиев Х - жер адиси,

11) Маткаримов А – статиси-экономист,

12) Раимжанов В – салык бъл\м\н\н башчысы,

13)Сидикова М – айыл ъкмът\н\н бухгалтерии.

14) Ишкаван айылынын айыл башчысы,

            15) Коммунист айылынын айыл башчысы,

16) Кызыл-Байрак айылынын айыл башчысы,

17) Керме-Тоо айылынын айыл башчысы,

18) Кызыл-Кыштак айылынын айыл башчысы,

19) Жаёы-Турмуш айылынын айыл башчысы.

20)Газиев Махмуджан- айылдык кеёештин депутаты(макулдугу менен),

21)Алимов Санжарбек-айылдык кеёештин депутаты(макулдугу менен).

2.Бул буйрукту аткарылышы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

3. Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъън\   айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кызыл-Кыштак айылдык

       кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18-8 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                    16.03.2019-жыл.

Айыл аймагындагы айылдарындагы

къчълъргъ ат коюу жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясынын 06.03.2019-жылдагы отурумунун № 16 - протоколунун, айыл аймагындагы айылдарындагы къчълъргъ ат коюу жън\ндъг\ чечиминин негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат: (18-8)

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Кепе участкасындагы къчъгъ Тажидин Хамдамовдун аты берилсин.

2.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Жаны-Турмуш айылындагы жаёы конуштагы къчъгъ Раимжан Умурзаковдунатын аты берилсин.

3.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

            4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

           

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган)

кезексиз XVIII сессиясынын

№ 18-9 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                    16.03.2019-жыл.

“Керме-Тоо элинин биримдиги”

кайрымдуулук фондун т\з\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XVIII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: “Керме-Тоо элинин биримдиги” кайрымдуулук коомун т\з\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Керме-Тоо айылынын тургундарынын 2019-жылдын 08-мартындагы протоколу бекитилип “Керме-Тоо элинин биримдиги” кайрымдуулук фондун т\з\лс\н.

2.“Керме-Тоо элинин биримдиги” кайрымдуулук фондун Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгынан суралсын.

            3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ” боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                          Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XVIII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 18-10 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    16.03. 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

“социалдык маселелер, билим бер\\,

саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар

менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясынын

сунушталган 06.03.2019-жылдагы № 16-протоколунун

чечимин кароо жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVIII сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “социалдык маселелер, билим бер\\,саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясынын сунушталган 06.03.2019-жылдагы 16-протоколунун чечимин кроо жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап, сунушталган чечимин бекитип токтом кылат:

           

            1.Айылдык аймактагы мектептерге, мектепке чейинки билим бер\\ мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана айылдардагы элдин жашоосун жакшыртуу жана ынгайлуу шарт т\з\\ максатында, айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджетинен \нъмдългън акча каражаттарынын эсебинен 11 755 577(он бир миллион жети ж\з эл\ беш миё беш ж\з жетмиш жети) сом акча каражаты каралсын.

            2.Бул буйрукту аткарылышы айыл ъкмът\нъ тапшырылсын

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

       кеёешинин търагасы:                                              Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-1 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

КРнын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча айымактык бъл\н\ш\н\н Кызы-Кыштак айыл аймагынын 2017-жылдын 1-январынан тартып 2018-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы жергиликт\\ бюджетинин т\з\л\ш\нъ жана аткарылышына ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгынан боюнча т\злгън отчеттунун жана 24.05.2019-жылдагы № 01-12-240 жазма буйругун кароо боюнча 24.05.2019-жылдагы № 01-12-240 сандуу катын кароо жън\дъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, “КРнын Эсептъъ палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча айымактык бъл\н\ш\н\н 2017-жылдын 1-январынан тартып 2018-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгындагы жергиликт\\ бюджетинин т\з\л\ш\нъ жана аткарылышына ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгы боюнча т\з\лгън отчеттунун жана 24.05.2019-жылдагы № 01-12-240 жазма буйругун кароо боюнча 24.05.2019-жылдагы № 01-12-240 сандуу катын кароо жън\дъг\” маселени карап чыгып, талкуулап жана Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 11.06.2019-жылдагы № 256-буйругу негизинде токтом кылат:

1. Айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулардын бирикмеси тарабынан кетирилген кемчилиги \ч\н, бирикменин финасы иштерин ж\рг\згън вет. инспектор Б.Ядгаровго эскерт\\ берилсин.

2.Айыл ъкмът\н\н балдар бакчаларынын башчыларына: М.Мамитовага, А.Субанкуловага, Тургунбай кызы А.га жана З.Сатыбалдиевага кетирилген кемчилдиктерди мындан кийин кайталанбоосун къзъмългъ алуулары эскертилсин.

4.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

5.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-2 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

Айылдык кеёештин “бюджеттик,

финансы-экономикалык ън\г\\ жана

инвестиция маселелери боюнча” туруктуу

комиссиясынын 13.06.2019-жылдагы

протоколун чечимин бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, айылдык кеёештин, “бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция маселелери боюнча” туруктуу комиссиясынын 13.06.2019-жылдагы отурумунун протоколунун чечиминин карап чыгып талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча” туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 13-июнунудагы отурумунун протоколунун чечими бекитилсин.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин «бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча»   туруктуу комиссиясынын отрумунун

 

ПРОТОКОЛУ

 

           Жаёы-Турмуш айылы                                             13-июнь 2019-жыл.

Айылдык кеёештин «бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча» туруктуу комиссиясынын м\чълър\ катышты.

К\н тартибинде:

1.Айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясын келген каттарды (арыз, билдир\\лърд\) кароо жън\ндъ.

Угулду: Туруктуу комиссиянын търагасы В.Мадусманов арыздар, билдир\\лър менен тааныштырды. Комиссиянын м\чълър\ арыздарды билдир\\лърд\ карап чыгып талкуулашып тъмънк\дъй чечимге келишти:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылга карта бюджети бекитилип б\ткънд\г\нъ байланыштуу быйылкы жылга акча каражатын ажыратуу боюнча маселе каралбастыгынан байланыштуу тъмъндъг\ билдир\\лър, арыздар 2020-жылдын бюджети каралып жатканда талкууга сунушталсын:

Жаёы-Турмуш айылынын:

-О.Эргашбаев атындагы къчън\н тургандарынын къчъс\н асфальтого акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ кат;

-Д.Садыков къчън\н тургандарынын къчън\ асфальтого акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ арыз;

-Киров атындагы къчън\н тургандарынын къчън\ асфальтого акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ билдир\\;

-№ 98- М.Маматалив атындагы мектептин ремонт иштерине акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ билдир\\;

-№117- К.Маткаримов атындагы мектептин ашканасын къч\р\п башка жерге куруп бер\\ боюнча акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ билдир\\.

2.Кызыл-Кыштак айылынын Х.Алимжанов къчъс\н\н тургун Мирзаев Махамадеминге ден-соолугуна байланыштуу Бишкек шаарына операция жасатуу \ч\н 10,0 миё сом акчалай жардам кърсът\лс\н;

            3.Кызыл-Кыштак жайыт пайдалануучулар бирикмесине АRIS тарабынан берилген атайын техникаларга айыл ъкмът\н\н салымы катары 182,0 миё сом ажыратылсын;

            4. “Кыргыз Баалоочулар Бирикмесинин” (“Обьединения Кыргызских Оценщиков) м\чъс\, жеке ишкер Эргешов Кубанычбек Капарович тарабынан бааланган, Кызыл-Кыштак айыл аймагына караштуу Кара-Кысмак участкасындагы жайытында жайгашкан мал жандыктар суу ич\\ч\ аянтча (водапой)   31 930 сом баасы менен айыл ъкмът\н\н балансына алынсын.

5. Кызыл-Кыштак айылынындагы А.Бадалов атындагы къчън\н канализациясынын курулушуна каралган 200,0 миё сом акча каражаты К.Сабиров атындагы къчън\н\н канализациясынын курулушуна которулсун.

6. Кызыл-Кыштак айылынындагы А.Навои жана Т.Омурзаков атындагы къчълърд\н мамычаларын, жарыткычтарын алмаштырууга долборлоо сметасында кърсът\лгън акча каражаты ажыратылсын.

7.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы М.Сабиров, К.Маткаримов атындагы мектептерине, Ы.Ахмадалиева атындагы жана Керме-Тоо балдар бакчаларына таза суу т\т\ктър\н\ орнотулган суу эсептегичтер късъткън эсеп боюнча акча каражаттары бъл\н\п берилсин.

8.Андижан айылындагы жолчыракты (светофорду) тейлъъ \ч\н КР ИИМнин МАИ Ош СМЭУ менен т\з\лгън келишимдин негизинде 2019-жылга 38 958, 75 сом, ал эми 2020-жылдан баштап келишимдин негизинде ай сайын 3960,25 сомдон акча которулуп берилсин.

9.Бул чечимди бекитип бер\\ айылдык кеёештин сессиясына сунушталсын.

10.Бул чечимдин аткаруу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

11.Бул чечимдин аткарлышын къзъмълдъъ Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Финансы маселелер боюнча

туруктуу комиссиянын търагасы                                     В.Мадусманов

Турукт\\ комиссиянын м\чълър\:                                  Ж. Камилов

                                                                      

                                                                                               Д. Рахманов

                                      

                                                                                               А.Умурзаков

                                                                                        

                                                                                              Б. Камилов

                                                                                               Э.Якубов

            

                                                                                              Р. Холматов

                  

                                                                                                 С.Абдазимов

  

                                                                                              Ж.Усманов                                    

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-3 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                   26.06.2019-жыл.

 

Айылдык кеёештин “бюджеттик,

финансы-экономикалык ън\г\\ жана

инвестиция маселелери боюнча” туруктуу

комиссиясынын 03.07.2019-жылдагы

протоколун чечимин бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, айылдык кеёештин, “бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция маселелери боюнча” туруктуу комиссиясынын 03.07.2019-жылдагы отурумунун протоколунун чечиминин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020 жана 2021-2022-жылдарга жергиликт\\ бюджетинин божомол долбоору тъмънк\дъй болуп бекитилсин:

-2020-жылга киреше бъл\г\ 38 112,8 млн. сомго, чыгаша бъл\г\ 38 112,8 млн. сомго;

-2021-жылга киреше бъл\г\ 38 112,8 млн. сомго, чыгаша бъл\г\ 38 112,8 млн. сомго;

-2022-жылга киреше бъл\г\ 38 657,3 млн. сомго, чыгаша бъл\г\ 38 112,8 млн. сомго;

 

            2.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы жардамга муктаж жарандарга акчалай колдоо кърсът\\гъ 250,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.

3.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин депутаттарынын ден-соолугун чыёдоого колдоо кърсът\\ \ч\н 248,0 миё сом акча каражаты ажыратылсын.

            4.Жогорудагы акча каражаттар кошумча булактардан, \нъмдългън акча каражаттарынын эсебинен ажыратылсын.

5.Бул чечимди аткаруу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

6.Бул чечимдин аткарлышын къзъмълдъъ Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-4 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

 

Кара-Суу райондук санитардык-эпидемиялык

къзъмълдъъ станциясы тарабынан Бостон жана

Керме-Тоо балдар бакчаларына берилген санитардык

кърсътмъ боюнча акча каражатын кароо жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, Кара-Суу райондук санитардык-эпидемиялык къзъмълдъъ станциясы тарабынан Бостон жана Керме-Тоо балдар бакчаларына берилген 14.06.2019-жылдагы № 75 жана 17.06.2019-жылдагы № 76- санитардык кърсътмър\н\н негизинде акча каражатын кароо жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            1.Бостон балдар бакчасына берилген кърсътмъ боюнча эё зарыл болгон иштерди аткарууга 60 500 сом акча каражаты 2019-жылдагы \нъмдългън акча каражаттарынын эсебинен ажыратылсын.

            2.Керме-Тоо балдар бакчанына берилген кърсътмъ боюнча эё зарыл болгон иштерди аткарууга 200,0 миё сом акча каражаты 2019-жылдагы \нъмдългън акча каражаттарынын эсебинен ажыратылсын.

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-5 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

Жер аянтынын багытын

ъзгърт\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, “Жер аянтынын багытын ъзгърт\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап айылдык кеёеш токтом кылат:

 

1. Маткасымов Азизбек Бекмаматовичтин “Коммунист” айылында жайгашкан “айыл чарба багытындагы” 0,60 га \л\ш жер аянты, айыл чарба багытында эмес жерлер: “ънър-жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жерлер” категориясына которуу Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясына сунушталсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                             Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-6 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ндъ т\з\лгън

“Коомдук алдын алуу борборунун” (КАБнын)

Уставын бекит\\ жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ндъ т\з\лгън “Коомдук алдын алуу борборунун” (КАБнын)Уставын бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ндъ т\з\лгън “Коомдук алдын алуу борборунун” (КАБнын) Уставы бекитилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.Сатвалдиев

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

26.06.2019-жылдагы XIX сессиясынын                       № 19-6 токтому менен бекитилген.

 

Коомдук алдын алуу борборунун типтүү уставы

 

1. Жалпы жоболор

1. Коомдук алдын алуу борбору (мындан ары – КАБ) – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (мындан ары - ЖӨБО) тарабынан көрсөтүлгөн административдик-аймактык бирдиктердин жана алардын курамына кирген айрым участоктордун, калктуу конуштардын  тиешелүү аймактарында  укук бузуулардын алдын алууну уюштурууга жана жүргүзүүгө ЖӨБО менен жарандардын биргеликте катышуусу максатында тиешелүү административдик аймакта түзүлүүчү коммерциялык эмес уюм.

2. Коммерциялык эмес уюмдун толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: “Кызыл-Кышта -коомдук алдын алуу борбору” коомдук бирикмеси”;

-расмий тилде:Общественное объединение Общественно-профилактический центр - “Кызыл-Кыштак”.

Коммерциялык эмес уюмдун кыскартылган аталышы:

-         мамлекеттик тилде: “КАБ” КБ”.

- расмий тилде: “ОО “ОПЦ”.

3. КАБ өз ишин “Кыргыз Республикасындагы укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын-алуу чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге жана ушул Уставга ылайык ишке ашырат.

4. КАБдын иши мыйзамдуулук, ыктыярдуулук, инсанды урматтоо мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана калк менен өз ара аракеттенүү принциптеринде уюштурулат.

5. КАБ өз алдынча коомдук баштапкы уюм катары иш алып барат.

6. КАБ дын юридикалык жана туруктуу иш алып баруучу органынын дареги:  Ош облусу, Кара-Суу району Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\, Жаёы-Турмуш айылы Мукумий къчъс\, № жок

Ош облусу, Кара-Суу району Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\, Жаёы-Турмуш айылы Мукумий къчъс\ № -жок

 

2. КАБдын максаттары  жана милдеттери 

8. КАБдын максаты ЖӨБОнун, жергиликтүү коомдоштуктун, жарандык коомдун, шаардын, айылдын тиешелүү аймагында жайгашкан, менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын жана мекемелердин күч-аракеттерин  мыйзам бузуулардын алдын алууга, аныктоого, бөгөт коюуга, аларды жасоого мүмкүндүк берүүчү жагдайларды жоюу, жарандардын тартибин жана коопсуздугун камсыз кылууга багытталган иш-чараларды жүргүзүүгө бириктирүү.

     9. КАБдын ишинин артыкчылыктуу багыттары болуп төмөнкүлөр саналат:

     - жалпы алдын-алууну камсыз кылуу (социалдык, экономикалык, саясий, укуктук жана башка кылмыштуулукка каршы факторлорду активдүү пайдаланууда  мыйзам бузууларга жол бербөө);

     - жекече алдын алуу (мыйзам бузууларга бара турган адамдарды аныктоо жана коомго каршы көз караштарды жана көрсөтмөлөрдү жеңүү);

     - түздөн-түз алдын алуу (конкреттүү адамдын мыйзамга каршы  мамилесинин фактыларына жол бербөө);

- эрте алдын алуу  (балдар жана өспүрүмдөр тарабынан мыйзамга каршы аракеттердин жасалышына жол бербөө).

10. КАБдын милдеттери  өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- мыйзам бузууларды жана коомго каршы аракеттерди алдын алуу, аларды  жасоого мүмкүндүк берүүчү себептерди жана шарттарды аныктоо жана жоюу жолу менен жарандардын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын мыйзамга каршы аракеттерден коргоону камсыз кылуу;

- мыйзамга каршы жүрүм-турумдагы адамдарга карата жекече алдын алуу аракеттерин көрүү;

- мыйзам бузуулардын  алдын алууга багытталган алдын алуучу    чараларды көрүү;

- мамлекеттик органдар, коомдук бирикмелер жана жарандар менен мыйзам бузуулардын алдын алуу маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү уюштуруу;

- укуктук билимдерди пропагандалоо;

- жашы жете электердин көзөмөлсүз калуусун алдын алуу боюнча иш-чараларга катышуу;

- тиешелүү шаардын, айылдык аймактын жана тиешелүү шаардын, айыл аймагынын курамдарына кирүүчү айрым участоктордун, калктуу конуштардын аймактарында мыйзам бузуулардын абалына жана динамикасына мониторинг жүргүзүү; 

- мыйзам  бузуулардын алдын алууга тиешелүү мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун талкуулоого,  тийиштүү сунуштарды даярдоого катышуу;  

- мыйзам бузуулардын алдын алуу системасын өнүктүрүү боюнча   сунуштарды, сунуштамаларды даярдоо, аларга жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүнүн катышуусун активдештирүү;  

-                өз жыйындарында коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулук менен күрөшүү, мыйзам бузуулардын себептерин жана шарттарын жоюу  (нейтралдаштыруу), жарандардын мыйзамга баш ийүүсүнө дем берүү маселелерин кароо жана бул багыттар боюнча мамлекеттик органдар үчүн конкреттүү сунуштамаларды иштеп чыгуу.

     11. КАБдын  иши тейлеген аймагында кылмыштуулуктун жана мыйзам  бузуулардын абалын талдоонун негизинде иштелип чыккан  алдын алуу иш-чараларынын планына ылайык ишке ашырылат.   

 3. КАБдын  укуктары жана милдеттери 

12. КАБ өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

- өзүнүн иши жөнүндө  маалыматтарды эркин жайылтууга;

- мамлекеттик бийлик органдарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана коомдук бирикмелерде өз укугун, КАБдын мүчөлөрүнүн мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого жана билдирүүгө;

- өзүнүн уставдык максаттарын ишке ашырууга тиешеси бар маселелер боюнча демилге менен чыгууга, мамлекеттик бийлик органдарына жана ЖӨБОлорго сунуштарды киргизүүгө;

- мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, коомдук бирикмелерден жана кызмат адамдарынан зарыл болгон маалыматты жана материалдарды белгиленген тартипте суроого;

- өз жыйындарына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын жана мекемелердин, уюмдардын кызмат адамдарын коомдук бирикмелердин өкүлдөрүн чакырууга;

- зарыл болгон учурда  өз өкүлдөрүн мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өткөргөн жыйындарга, конференцияларга, семинарларга КАБдын компетенциясына кирген маселелер боюнча катышууга жиберүүгө;

- тейлеген аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин, коммерциялык түзүмдөрдүн жетекчилери менен укуктук тартипти чыңдоо маселелери боюнча кызматташууга;

- мамлекеттик жана жеке уюмдар, жеке жактар менен келишимдик мамилелерди түзүүгө, КАБдын ишинин максаттарына шайкеш келген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка иш-аракеттерди жасоого;

- жалпы максаттарга жетүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте  Кыргыз Республикасынын аймагында ассоциацияларды жана бирикмелерди түзүүгө, ички жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга, гранттарды жана башка  трансферттерди, анын ичинде  чет өлкөлүк уюмдардан жана  мекемелерден алуу максатында укук бузуулардын алдын алуу  маселелери боюнча программалардын  ар түрдүү долбоорлорун иштеп чыгууга.

13. КАБ төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, өз ишинин чөйрөсүнө тиешеси бар эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптерин жана  ченемдерин, ошондой эле ушул уставда жана башка уюмдаштыруучу документтерде каралган ченемдерди сактоого;

- дайыма, жылына бирден кем эмес жолу жергиликтүү коомдоштуктун, жергиликтүү кеңештин жана тиешелүү деңгээлдеги укук коргоо органдарынын координациялык кеңешмесинин алдында мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча өз иши жөнүндө  отчет берүүгө;

- мыйзам бузуу фактылары жөнүндө ички иштер органдарына (мындан ары - ИИО) маалымдоого, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө; 

  - коомдук бирикмелерди каттаган органдын суроо-талабы боюнча  КАБдын жетектөөчү органдарынын жана кызмат адамдарынын чечимдери менен документтерди берүүгө;

- жарым жылдыктын жана жылдын жыйынтыгы боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына  өзүнүн иши жөнүндө дайыма маалымат берүүгө;

- тиешелүү мамлекеттик органдарга ченемдик укуктук актыларда белгиленген мөөнөттө жана тартипте тийиштүү маалыматтарды жана отчетторду өз убагында берүүгө;

- жалпыга маалымдоо каражаттары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын сайты аркылуу коомчулукка КАБдын иши жөнүндө мезгил мезгили менен маалымдап турууга;

- КАБдын кадыр-баркы жана имиджи жөнүндө кам көрүүгө, анын идеяларын пропагандалоого.

4. КАБдын мүчөлөрүнүн укуктары  жана милдеттери 

14. КАБга мүчөлүк ыктыярдуу негизде, жеке жана (же) жамааттык тартипте, жеке жана (же) жамааттык кайрылуунун негизинде ишке ашырылат.

     15. Ошол шаарда, айылдык аймакта туруктуу жашаган же иштеген, 
18 жашка толгон, иш-аракетке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жарандары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, ИИОнун кызматкерлери, ИИОнун жана эмгектин ардагерлери,  аксакалдар сотторунун, аялдар жана жаштар кеңешинин, комерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле ишканалардын, окуу жайлардын жетекчилери, айылдык, шаардык кеңештердин депутаттары, кварталдык, турак-жай комитеттеринин,  кондоминиумдардын төрагалары  жана өзүнүн моралдык-иштиктүү сапаттары боюнча коомдук тартипти коргоо милдеттерин ийгиликтүү аткарууга жөндөмдүү жарандар КАБдын мүчөлөрү боло алышат.

16. КАБдын мүчөлөрү өз милдеттерин аткарууда мамлекеттин коргоосунда болушат. Алардын кол тийбестиги, ар-намысы жана кадыр-баркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте корголот.

17. КАБдын мүчөлөрү бирдей укукка ээ болушат жана бирдей милдеттерди  аткарышат.

18. КАБдын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

-     жалпы чогулуштарга катышууга;

-     КАБдын жетектөөчү жана контролдоочу-ревизиялык органдарына шайлоого жана шайланууга;

-     КАБга анын иши менен байланышкан маселелер боюнча    сунуштарды киргизүүгө;

-     КАБдын пландалган иш-чаралары жөнүндө маалымат алууга;

-     КАБ тарабынан  өткөрүлүүчү  иш-чараларга катышууга.

19. КАБдын мүчөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:

- КАБдын Уставын сактоого;

- КАБдын ишине катышууга;

- КАБдын жетектөөчү органдарынын чечимдерин аткарууга;

-    КАБ тарабынан өткөрүлүүчү иш-чараларга, жалпы чогулуштарга катышууга.

20. КАБга мүчөлүк төмөнкү учурларда токтотулат:

- жеке арызынын негизинде;

- КАБдын жетектөөчү органынын чечиминин негизинде КАБдын  мүчөлүгүнөн чыгаруу;

- КАБдын мүчөсү каза болгондо;

- КАБдын мүчөсү ден-соолугунун абалы боюнча өз милдеттерин аткарууга жөндөмсүз болгондо;

- КАБдын мүчөсү ишке жөндөмсүз деп таанылган учурда;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

21. КАБдан чыгаруу төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- ушул Уставдын талаптарын бузганда;

- жарандын ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирүүчү жоосундарды жасаганда;

-  КАБдын  ишине үч жолудан ашык катышуудан баш тартканда.

             

5. КАБдын  жетектөөчү органдары жана алар тарабынан каралуучу маселелер

22. КАБдын жогорку органы болуп жалпы чогулуш эсептелет.

23. Жалпы чогулуш  эгерде, чечим кабыл алууга анын мүчөлөрүнүн үчтөн биринен кем эмеси, ал эми коомдук бирикменин 100дөн ашуун мүчөсү болгон учурда  - 25 мүчөсүнөн кем эмеси катышса кворумга ээ болот.

24. Жалпы чогулуштун өзгөчө компетенциясын төмөнкү маселелер түзөт:

- Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;

- КАБдын ишинин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, анын мүлкүн пайдалануу тартиби;

- коомдук бирикменин мүчөлөрүн кабыл алуу же андан чыгаруу (эгерде уставда башкача белгиленбесе);

- башкаруу органдарын түзүү тартиби;

- иши жөнүндө жылдык отчетту жана жылдык балансты бекитүү;

- башка юридикалык жактардын ишине  катышуу;

- кайра уюштуруу жана жоюу;

- башка маселелер.

25. КАБ жалпы чогулуштун жыйындарын  өткөрүү жана мүчөлөрдү кат жүзүндө сурамжылоо менен чечим чыгарышы мүмкүн.

26. КАБдын жалпы чогулушу зарылдыкка жараша, бирок жылына бирден  кем эмес жолу чогулат.

27. КАБдын туруктуу иш алып баруучу органы болуп КАБдын Кеңеши (мындан ары - Кеңеш) саналат, ал КАБдын жалпы чогулушуна жана ЖӨБОго отчет берип турат.

28. Кеңештин курамы ЖӨБдүн аткаруучу органынын сунушу боюнча жергиликтүү кеңештин чечими менен 2 жылдык мөөнөткө бекитилет.

29. Кеңештин курамына уюмдардын, мекемелердин, окуу жайларынын жетекчилери, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, ЖӨБдүн аткаруучу органынын жооптуу кызматкерлери, кондоминиумдардын, балдар иштери боюнча комиссиялардын өкүлдөрү, ИИОнун жана башка укук коргоо органдарынын, коомдук бирикмелердин, жергиликтүү коомдоштуктун, КАБдын мүчөлөрү болуп саналган жарандык коомдун өкүлдөрү кире алышат.

30. Кеңештин чечими Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

31. Кеңештин компетенциясына төмөнкүлөр  кирет:

- төраганы, анын орун басарын жана жооптуу катчыны шайлоо;

- мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча иштердин программаларын бекитүү жана ишке ашыруу;  

- Кеңештин пландарын  жана иш-чараларын бекитүү;

- ЖӨБОнун жана КАБдын жалпы чогулушунун чечими менен аныкталган милдеттерди ишке ашыруу;

            - КАБдын мүчөлүгүнө кабыл алуу жана КАБдын мүчөлүгүнөн чыгаруу;

- мыйзам бузуулардын алдын алуу маселелерин  жана башка социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө активдүү катышкан жарандарды, коомчулукту сыйлоо жөнүндө өтүнүч каттарын киргизүү;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары, ЖӨБОнун локалдык актылары менен киргизилген, ушул Уставга каршы келбеген башка маселелер.

32. Кеңеш коомдук башталышта иш алып барат. Кеңешке Кеңештин төрагасы, ал эми ал жок учурда Кеңештин төрагасынын орун басары жетекчилик кылат.

33. КАБдын Кеңешинин төрагасынын компетенциясына төмөнкү маселелер кирет: 

- КАБдын жалпы чогулушунун чечимдеринин аткарылышын контролдоону уюштуруу;

- баардык мамлекеттик, жеке, коомдук уюмдарда жана бирикмелерде КАБдын атынан ишеним катсыз чыгуу;

- келишимдерди, макулдашууларды түзүү жана аларды бузуу;

- банктарда эсептерди ачуу жана КАБдын каражаттарын тескөө;

- КАБдын жалпы чогулушунун, Кеңештин өзгөчө компетенциясына кирбеген башка ыйгарым укуктар.   

34. Кеңештин ишин уюштуруучулук камсыздоону Кеңештин жооптуу катчысы ишке ашырат.

35. Кеңештин чечими менен анын ишинин артыкчылыктуу багыттары боюнча Кеңештин жыйындарына материалдарды жана сунуштарды даярдоо, башка маселелерди чечүү үчүн туруктуу жана убактылуу жумушчу топтор жана секциялар түзүлүшү мүмкүн, алардын иштерине Кеңештин мүчөлөрү жетекчилик кылышат.   

36. Кеңештин жыйыны кварталда бирден кем эмес жолу өткөрүлөт. Зарыл болгон учурда Кеңештин кезексиз жыйындары өткөрүлүшү мүмкүн.   

37. Кеңештин жыйынын Кеңештин төрагасы, ал эми ал жок учурда  Кеңештин төрагасынын орун басары алып барат.

38. Кеңештин жыйыны эгерде,  ага Кеңештин мүчөлөрүнүн жарымынан кем эмеси катышса укуктуу  деп саналат.

39. Кеңештин чечими жыйынга катышкан Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана протокол менен таризделет, ага Кеңештин төрагасы же болбосо  жыйынга төрагалык кылган адам кол коёт .

40. Кеңештин чечими сунуштама мүнөзүнө ээ. Кеңештин кабыл алынган чечимдери, сунуштары, сунуштамалары жөнүндө маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттары, коммунактивдүү байланыш аркылуу бийлик органдарына, коомчулукка жеткирилет.

6.  КАБды кайра уюштуруу жана жоюу, ошондой эле анын Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду  киргизүү тартиби

41. КАБды кайра уюштуруу жана жоюу, ошондой эле анын Уставына   өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  КАБдын жалпы чогулушунун чечими же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча жана тартипте соттун чечими менен ишке ашырылат.

42. КАБды кайра уюштуруу жана  жоюу, ошондой эле анын Уставына   өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө чечим жалпы чогулушка катышкан КАБдын мүчөлөрүнүн 2/3төн кем эмес добушу менен кабыл алынат.

43. КАБдын Уставындагы баардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоого тийиш жана ошол катталган учурдан тартып юридикалык күчкө ээ болот.

44. Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине тиешелүү жазуулар киргизилген учурдан тартып  КАБ өз ишин токтотту деп саналат.

 

7. Мыйзамдарды бузгандыгы  үчүн жоопкерчилик 

45. Мыйзамдарды бузган учурда КАБ жана анын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

8. Ревизиялык-контролдоочу органы

46. КАБдын финансылык жана чарбалык ишин КАБдын жалпы чогулушу менен 2 жылдык мөөнөткө шайлануучу Ревизиялык комиссия (Ревизор) контролдойт.

47. КАБдын жетектөөчү жана аткаруучу органдарында кандайдыр бир кызмат ордун ээлеген адамдар Ревизиялык комиссиянын (Ревизор) мүчөсү боло алышпайт.

48. Ревизиялык комиссия (Ревизор) жалпы чогулушка отчет берет.  

49. КАБдын баардык кызмат адамдары Ревизиялык комиссиянын (Ревизор) өз функцияларын аткаруусуна көмөк көрсөтүүгө милдеттүү.

9. КАБдын финансылык, чарбалык иши  жана мүлкү

50. КАБдын иши төмөнкү булактардан каржыланат:

 - жергиликтүү башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча жергиликтүү бюджеттен;

- юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрүнөн;

- гранттар жана башка бекер жана кайтарымсыз жардамдардан;

- кандай формада болбосун кайтарылуучу жана төлөнүүчү карыз алууларды тартуудан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактардан.

51. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары коомдук тартипти коргоого, анын ичинде мыйзам бузуулардын алдын алууга көмөк көрсөтүүнүн айрым маселелерин аткарууну, ошол эле учурда берилүүчү ыйгарым укуктарды финансылык камсыздоо каражаттарын же  булактарын аныктоо жана өткөрүп берүү менен КААБга өткөрүп  берүүгө укуктуу.

52. Мыйзам  бузуулардын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү, аларды финансылык камсыздоону аныктоо жөнүндө чечим тиешелүү жергиликтүү кеңеш менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы тарабынан кабыл алынат.

53. Менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин  жана уюмдардын жетекчилери өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде КАБды материалдык  жана моралдык колдоо чараларын көрө алышат.

54. КАБга берилген материалдык жана материалдык эмес активдер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте КАБдын ыкчам башкаруусуна өткөрүлүп берилүүгө тийиш.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-7 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    22.06.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы айылдарда

“Айылдарды ън\кт\р\\ коомдук уюмдарын”

т\з\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы айылдарда “Айылдарды ън\кт\р\\ коомдук уюмдарын” т\з\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы айылдарда“Айылдарды ън\кт\р\\ коомдук уюмдары” т\з\лс\н.

2.Тийишт\\ иш-кагаздары даядоо, катоодон ъткър\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

       кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

 

№ 19-8 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы сырткы чек

араларын орнотуу долбоорун корректировкалоо

жана жер фондусун инвентаризациялоо,

калктуу конуштардын чек араларын тактоо боюнча

даярдаган материалдарды жана айыл аймагынын

жерлерине инветаризация ж\рг\з\\ боюнча

комиссиясынын актысын бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы сырткы чек араларын орнотуу долбоорун корректировкалоо жана жер фондусун инвентаризациялоо, калктуу конуштардын чек араларын тактоо боюнча “Кыргызмамжердолборлоо” институтунун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдарды жана айыл аймагынын жерлерине инвентаризация ж\рг\з\\ боюнча комиссиясынын актысын карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

           

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы жер фондусун инвентаризациялоо, калктуу конуштардын чек араларын тактоо боюнча “Кыргызмамжердолборлоо” институтунун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдарынын жыйынтыгы боюнча актысы бекитилсин.

2.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы сырткы чек араларын орнотуу долбоорун корректировкалоо жумушунун жыйынтыгында Андижан айылындагы 5,60 га жер аянты Ош шаарынын территориясына кирип калгадыгына байланыштуу бекитилбесин.

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                             Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

 

№ 19-9 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини

13.07.2018-жылдагы кезексиз XII сессиясынын

№ 12-3 токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Мамалекеттик Бажы кызматынын “Т\шт\к-батыш бажысынын” 2019-жылдын 21-июнундагы № 23-10-22/1225 сандуу катынын боюнча, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини 13.07.2018-жылдагы кезексиз XII сессиясынын № 12-3 токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап комиссиянын актынын негизинде токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини 13.07.2018-жылдагы кезексиз XII сессиясынын № 12-3 токтомунун 1-пункутудагы 3734,17 чарчы метрге 700,0 чарчы метр жол кошулуп тъмънк\дъй болуп ъзгър\лс\н:

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 15.08.2017-жылдагы № 341-б буйругунун жана Кыргыз Республикасынын “Жер кодексинин” 26 беренесинин 2 пункутунун жана 32 беренесинин 4 негизинде, “Т\шт\к-батыш таможнясына” Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын Жаёы-Турмуш айылындагы “Достук” ъткърмъ пункутудагы мъънътс\з пайдаланууга берилген 2 406,83 чарчы метр турк-жайлардын ортосундагы жолдор жана башка 4437, 17 чарчы метр жер аянты ъткър\л\п берилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

Кызыл-Кыштак айылдык

           кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-10 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

С\рътт\\-Таш участкасындагы ФАПтын

курулушуна бюджетте каралган 450,0 миё

сомду “С\рътт\\-Таш айылын ън\кт\р\\”

коомдук фондуна которуу жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы, С\рътт\\-Таш участкасындагы ФАПтын курулушуна каралган 450,0 миё сомду “С\рътт\\-Таш айылын ън\кт\р\\” коомдук фондуна которуу жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап комиссиянын актынын негизинде токтом кылат:

1.С\рътт\\-Таш участкасындагы ФАПтын курулушуна Корея Республикасынын “КOICA” уюму тарабынан келген инвестиция долбоорун колдоо максатында айыл ъкмът\н\н бюджетинде каралган 450,0 миё сом “С\рътт\\-Таш айылын ън\кт\р\\” коомдук фондуна которулсун.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

       кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XIX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 19-11 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.06.2019-жыл.

 

Айылдык аймактагы айылдардын

тургундарынан келген арыздарыды кароо

боюнча атайын комиссия т\з\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XIX сессиясы,Айылдык аймактагы айылдардын тургундарынан келген арыздарыды кароо боюнча атайын комиссия т\з\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап комиссиянын актынын негизинде токтом кылат:

I. Айыл аймагындагы айылдардын тургундарынан келген арыздарды жайына барып кър\п, ошол айылдын эли менен биргеликте чеч\\ боюнча тъмънк\дъй курамда комиссия т\з\лс\н:

1.Халматов Баходир - комиссиянын търагасы,

2. Мансуров Инамидин - комиссиянын катчысы,

Комиссиянын м\чълър\:

3.Зулпикаров Гулжигит, 4. Умурзаков Абдыкарим, 5. Мелибаев Санжар, 6. Мырзахакимов Илхом;

            II. Айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын ” курамы толугу менен: 1. Моминов Исмоил, 2. Абдазимов Улукбек, 3. Алимов Санжар,             4. Азимов Жахонгир, 5. Алимжанов Авазжан, 6. Алимов Ибрагим,                   7. Абдуллаев Изатулла, 8. Умаров Алишер;

III. Айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясынын” курамы толугу менен: 1. Атаханов Закиржан, 2. Атаханов Мамир, 3. Айтбаев Ислам;

IV. Кайсы айылда карлуучу маселе болсо ошол айылдан шайланган депутаттар, айыл башчысы жана ошол айылдын туругундары тарабынан сунушталган айыл тургундары;

V. 3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин търагасынын орун басары Ш.Джураевга ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

       кеёешинин търагасы:                                                              Д.Сатвалдиев