25Май2018

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Материалы

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 10-01--10-10 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
 
   

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                             X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-1

Жаны-Турмуш айылы                                                     13.02.2018-жыл

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

           2018-жылына карата т\з\лгън

            иш-планын бекит\\ жън\ндъ.

           Кызыл-Кыштак айылдык Кенешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги X сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2018-жылга карата т\з\лгън иш-планын бекит\\ боюча   маселени карап, талкуулап токтом кылат:      

                      

         1.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2018-жылга карата т\з\лгън иш - планы бекитилсин.

         2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеңештин търагасынын орун басары Ш.Джураевге тапшырылсын.

  

    

             Кызыл-Кыштак айылдык

   кеёешинин търагасы:                                       Д.Сатвалдиев

                

                                                                                                      «Бекитемин»

                                                                               Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

                                                                                   търагасы _________ Д.Сатвалдиев

                                                                                   «______»________ 2018-жыл

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

2018-жылга иш-планы

Иш-пландар Аткаруу мъънът\ Жооптуулар
1 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы бюджетинин   аткарылышы боюнча отчету жана 2018-жылга карата бюджетти бекит\\

I

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
2.

Айыл аймагындагы мектептердин жана мектепке чейинки мекемелеринин билим бер\\, тарбия иштеринин деёгээлдери жън\ндъ

-саламаттыкты сактоо мекемелеринин жарандарды медициналык жактан тейлъълър\н\н абалы жън\ндъ.

IIквартал Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясы
3.

Айылдык аймакта айыл чарбасында ж\рг\з\л\п жаткан иштер жън\ндъ:

-жазгы талаа иштеринин атарылшынын абалы жън\ндъ,

-мал жандыктарынын идентификациялоо, ветеринардык жактан тейлъъ иштери жън\ндъ

II

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин жер,курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы
4 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарган иштери жън\ндъ отчету. III квартал Айыл ъкмът\, айылдык кеёештинбюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
5 Айыл аймагындагы мечиттердин, медреселердин жана коомдук уюмдардын иштери жън\ндъ тчеттору III квартал Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясы
6 Кызыл-Кыштак айылдык аймагында 2018-2019-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата билим бер\\,саламаттыкты сактоо мекемелеринини жана калктын к\з-кыш мезгилдерине даярдыктары жън\ндъ даарыканалардын калкты медициналык тейлъъ иштеринин жън\ндъ

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясы
7 Айыл аймагында калктын аз камсыз болгон катмары, аларга кър\л\п жаткан социалдык колдоолор жън\ндъ.

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча

Уюштуруу практикалык иш-чаралар

1 Айылдык кеёештин депутаттарынын, туруктуу комиссияларынын окуусун уюштуруу Жыл ичинде Айылдык кеёеш
2 Айылдык кеёештин сессияларында берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчеттору Ар дайым Айылдык кеёеш
3 Айылдык кеёештин депутаттарынын шайлоочулары менен жолугушуулары Жыл ичинде Айылдык кеёештин депутаттары
4 Туруктуу комиссиялардын отурумдарын ъткър\\ Ар ай сайын Айылдык кеёештин турутук комисиялары
5 Айыл аймагынын тургундарынын арыз даттанууларынын аткарылышынын къзъмълдъ Ар дайым Айылдык кеёеш
6 Даталуу к\ндърд\ белгилъън\ ъткър\\гъ къмъктъш\\ Ар дайым Айылдык кеёеш
7 Айыл аймагынын тургундарына Кыргыз Республикасынын Президентинин, Жогорку Кеёешинин жана Ъкмът\н\н Мыйзамдарынын турмушка ашыруу боюнча иш-аракеттерди ж\рг\з\\ Ар дайым Айылдык кеёештин депутаттары
         

   Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

             търагасынын орун басары:                                             Ш.Джураев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                             X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-2

Жаны-Турмуш айылы                                                         13.02.2018-жыл

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдан калдык болгон 11 347 100 сом акча каражаттарын 2018-жылдын бюджетине кошумча кылып киргизип бекит\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги X сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдан калдык болгон 11 347 100 сом акча каражаттарын 2018-жылдын бюджетине кошумча кылып киргизип бекит\\ жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдан калдык болгон 11 347 100 сом акча каражаты, айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетине кошумча болуп киргизилип, бюджеттин кошумча киреше бъл\г\ 11 347 100 миё сомго, ал эми бюджетинин кошумча чыгаша бъл\г\ 11 347 100 миё сомго бекитилсин.

2.Айыл ъкмът\, жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.    

           3.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                    Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                             X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-3

Жаны-Турмуш айылы                                                         13.02.2018-жыл

Каржы маселелерине тийишт\\

маселелерди кароо жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги X сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык,   к\н тартибиндеги: Каржы маселелерине тийишт\\ маселелерди кароо жън\ндъг\ маселедеги, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын 8.02.2018-жылдагы № 59- катыныдагы “АК-Буура” чек ара заставасынын “Ак-Буура” дарыясы аркылуу ът\\ч\ къп\ръс\н\н курулушуна, курулуш материалдарын сатып алууга акчалай жардам кърсът\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын 8.02.2018-жылдагы № 59- катынын негизинде “Ак-Буура” чек ара заставасына “Ак-Буура” дарыясы аркылуу ът\\ч\ къп\рън\н курулушуна, курулуш материалдарын сатып алууга сметада кърсът\лгън 85875 сом акча ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

           3.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча” туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                             X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-4

Жаны-Турмуш айылы                                                     16.02.2018-жыл

Каржы маселелерине тийишт\\

маселелерди кароо жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги X сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык,   к\н тартибиндеги: Каржы маселелерине тийишт\\ маселелерди кароо жън\ндъг\ маселедеги, жарандардын акчалай жардам сурап жазган арыздарын кароо жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Керме-Тоо айылынын тургуну М.Мусабаевга дарыланууга 20,0 миё сом акчалай жардам берилсин,

2.Кызыл-Кыштак айылынын Т.Маматалиева къчъс\н\н тургуну М.Юсуповго жана кызы С.Юсуповага дарыланууга 20,0 миё сом акчалай жардам берилсин,

3.Кызыл-Байрак айылынын тургуну А.Жунусовага дарыланууга 5,0 миё сом акчалай жардам берилсин,

4.Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа къчъс\н\н тургуну Б.Худайбердиевага дарыланууга 20,0 миё сом акчалай жардам берилсин;

5.Кызыл-Байрак айылынын тургуну К.Эгамназаровага дарыланууга 7,0 миё сом акчалай жардам берилсин,

6.Жаёы-Турмуш айылынын Э.Рахманов къчъс\н\н тургуну М.Назиржановага баласын дарылатууга 20,0 миё сом акчалай жардам берилсин,

7.Кызыл-Кыштак айылынын С.Хафизов къчъс\н\н тургуну М.Хакимовага дарыланууга 20,0 миё сом акчалай жардам берилсин,

8.Ишкаван айылынын тургуну Г.Рахмановага ОшТУда окуп жаткан   баласы А. Рахманновдун контрагын \ч\н 16800 сом акчалай жардам берилсин,

9.С\рътт\\-Таш участкасынын тургуну П.Кучаковага кызы С.Кучакованын дарылоосуна 20,0 миё сом акчалай жардам берилсин,

10.Ишкаван айылынын тургуну Э.Ысаковага ОшМУда окуп жаткан   кызы К.Ысакованын контрагын \ч\н 27 800 сом акчалай жардам берилсин,

11.Жаёы-Турмуш айылынын тургуну Б.Умаралиевге 20 000 сом акчалай жардам берилсин,

12.Кызыл-Кыштак айылдык аймагынан Казак Республикасында болуучу мелдешке катышуучу 3 спортчуга жол киресине 20,0 миё сом акчалай колдоо кърсът\лс\н,

13.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н,

           14.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча” жана “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча”   туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

   Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                             X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-5

Жаны-Турмуш айылы                                                     16.02.2018-жыл

Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер

           жана агрардык маселелерге тийишт\\

           маселелерди кароо жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги X сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелерге тийишт\\ маселелерди кароо жън\ндъг\ маселедеги, “Кызыл-Кыштак айылынын Бостон участкасында жайгашкан кичи футбол аянтчасын ижарага бер\\ жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

         1. Кызыл-Кыштак айылынын Бостон участкасында жайгашкан кичи футбол аянтчасы ижарага берилсин.

         2. Ижарага бер\\, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

    

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                    Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                             X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-6

Жаны-Турмуш айылы                                                     16.02.2018-жыл

Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер

           жана агрардык маселелерге тийишт\\

           маселелерди кароо жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги X сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелерге тийишт\\ маселелерди кароо жън\ндъг\ маселедеги, Кызыл-Кыштак айылындагы мурдагы “Тълъйкън” участкалык ооруканасынын имаратын къз карандысыз баалоочу тарабынан бааланган отчетунун негизинде ижарага бер\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

         1. Кызыл-Кыштак айылындагы мурдагы “Тълъйкън” участкалык ооруканасынын имараты къз карандысыз баалоочу тарабынан бааланган отчетунун негизинде ижарага берилсин.  

         2. Ижарага бер\\, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

    

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

  

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                            X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-7

Жаны-Турмуш айылы                                                         13.02.2018-жыл

Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер

           жана агрардык маселелерге тийишт\\

           маселелерди кароо жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги X сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелерге тийишт\\ маселелерди кароо жън\ндъг\ маселедеги, Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы аныкталган жерлерди айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу боюнча маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 16.12.2017-жылдагы отрумунун чечиминин негизинде тъмъндъг\ жер аянттары айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын:

1.1.Коммунист айылындагы жаёы конуштардагы-168,0 чарчы метр жер аянты,

1.2.С\рътт\\-Таш участкасынын башкы планында жайгашкан мектеп жана балдар бакчасы \ч\н каралган -1,60 га жер аянты,

1.3.С\рът\\-Таш мектебинин территориясына тиешел\\ – 0,49 га жер аянты,

1.4.С\рътт\\-Таш участкасында спорт аянты \ч\н каралган - 1,5 га жер,

1.5Андижан айылындагы № 106 - Айбек атындагы мектептин территориясына тиешел\\ -1680,0 чарчы метр жер аянты.

2.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 10.02.2018-жылдагы отрумунун чечиминин негизинде Кызыл-Байрак айылындагы - 1,32 га жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

3.Кызыл-Кыштак айылдык аймагындагы “Шамшад-Суу” ИСКАКБнын суу насосторуна жана суу кампага тиешел\\ тъмъндъг\ жер аянттары айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын:

            3.1.Жаёы-Турмуш айылынын МТФ участкасындагы – 0,70 га жер аянты,

            3.2.Кызыл-Кыштак айылын Бостон участкасындагы – 0,47 га жер аянты,

            3.3.Кызыл-Кыштак айылын К.Сабиров атындагы къчъс\ндъг\ – 0,03 га жер аянты,

3.4. Кызыл-Кыштак айылын Шамшат къчъс\ндъг\ – 0,03 га жер аянты,

            3.5.Ишкаван айылындагы суу кампага караштуу - 0,78 га жер аянты.

4.М.Газиев атындагы мектептин территориясын аныктап балдар бакчасынын бъл\п маалекеттик акт даярдатып бер\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълсън.

            5.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынган жерлерди катоого алуу, тийишт\\ иш кагаздарын даярдап мамлекеттик катоодон ъткър\\ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

6.Мунципалдык менчикке алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

7.Мунципалдык менчикке алынган жер аянттары ижарага берилгенде же жеке менчикке сатылганда кърсът\лгън багытта гана пайдалансын.

8.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги                             X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-8

Жаны-Турмуш айылы                                                         13.02.2018-жыл

Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер

           жана агрардык маселелерге тийишт\\

           маселелерди кароо жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги X сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелерге тийишт\\ маселелерди кароо жън\ндъг\ маселедеги, кайра бъл\шт\р\\ фондундагы къп жылдык бак-дарактуу жерлердин ижара мъънът\н узак мъънъткъ бер\\ боюнча маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы, кайра бъл\шт\р\\ фондундагы къп жылдык бак-дарактуу жерлердин ижара мъънът\ 20 жылга бекитилсин.

2.Кайра бъл\шт\р\\ фондундагы къп жылдык бак-дарактуу жерлердин ижара акысына инффилацияны эске алуу менен ъзгът\\лър киргизилиш\ м\мк\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

              кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

(алтынчы чакырылышынын) кезектеги X сессиясынын

токтому № 10-9

Жаны-Турмуш айылы                                                     16.02.2018-жыл

Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы мектептердин, балдар бакчаларынын кесиптик уюмдарынын търагалары менен мектептердин директорлорунун, балдар бакчаларынын башчыларынын жана айыл ъкмът\н\н башчысынын ортосундагы келишимдерди бекит\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги X сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы мектептердин, балдар бакчаларынын кесиптик уюмдарынын търагалары менен мектептердин директорлорунун, балдар бакчаларынын башчыларынын жана айыл ъкмът\н\н башчысынын ортосундагы келишимдерди бекит\\ жън\ндъг\ маселе карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы мектептердин, балдар бакчаларынын кесиптик уюмдарынын търагалары менен мектептердин директорлорунун, балдар бакчаларынын башчыларынын жана айыл ъкмът\н\н башчысынын ортосундагы 2018-2020-жылдарга т\з\лгън келишимдер бекитилсин.

2.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча” жана “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча”   туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

(алтынчы чакырылышынын) кезектеги X сессиясынын

ТОКТОМУ № 10-10

Жаны-Турмуш айылы                                                         16.02.2018-жыл

Айылдык кеёештин туруктуу

комиссияларынын курамына

ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги X сессиясы к\н тартибине кошумча киргизилген маселе: Айылдык кеёештин туруктуу комиссияларынын курамына ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            1.Кызыл-Кыштак   айылдык   кеёешинин (алтынчы шайланган) 2017-жылдын 16-январындагы кезексиз II сессиясынын “Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларын бекитүү жън\ндъг\ № 4 - токтомуна ъзгърт\\лър киргизилип, Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин туруктуу комиссиялары тъмъндъг\дъй курамда бекитилсин:

I.Бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Мадусманов Вали  

2. Камилов Жанжаз

3. Рахманов Дилмурод

4. Умурзаков Абыкарим

5.Камилов Баиш

6.Якубов Эргешбай

7.Холматов Розивай

   8. Абдазимов Санжарбек

   9.Усманов Жахангир

           II.Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Моминов Исмоил

2. Абдазимов Улукбек

3. Алимов Санжар

4. Азимов Жахонгир

5. Алимжанов Авазжан

6. Алимов Ибрагим

7. Абдуллаев Изатулла

8. Умаров Алишер

III.Социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Мирзахакимов Илхамжан

2. Холматов Баходир

3. Атаханов Закиржан

4. Мансуров Инамидин

5. Зулпикаров Гулжигит

6. Атаханов Мамир

7. Сатбалдиев Кошойбек

IV.Жаштар саясаты, спорт иштери боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Буранов Хасан

2. Газиев Махмуд

3. Мелибаев Санжарбек    

4.Тажибаев Камалдин

5. Шарабидин уулу Шадыбек

  

   2.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин ар бир туруктуу комиссиялары ъздър\н\н биринчи отурумунда туруктуу комиссиялардын търагаларын, търагалардын орун басарларын шайлоо жана иш-пландарын т\з\\ тапшырылсын.

   3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеңештин търагасынын орун басары Ш,Джураевге тапшырылсын.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз II сессиясынын

(алтынчы шайланган ) № 4- токтому

Жаны-Турмуш айылы                                             16-январь 2017-жыл.

        Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

        туруктуу комиссияларын бекитүү жън\ндъ.

     Кызыл-Кыштак   айылдык кеёешинин кезексиз II сессиясы (алтынчы шайланган ) к\н тартибиндеги биринчи, “Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   туруктуу комиссияларын бекитүү жън\ндъг\” маселени карап чыгып,талкуулап токтом кылат:                                    

     1.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларынын тъмъндъг\дъй курамда бекитилсин:

I. Бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Мадусманов Вали

2. Алимжанов Авазжан

3. Рахманов Дилмурод

4. Мелибаев Санжарбек

5. Умурзаков Абыкарим

6. Камилов Баиш

7. Якубов Эргешбай

8. Холматов Розивай

         II. Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Моминов Исмоил

2. Маккамбаев Маннабжан

3. Алимов Санжар

4. Азимов Жахонгир

5. Камилов Жанжаз

6. Алимов Ибрагим

7. Абдуллаев Изатулла

8. Умаров Алишер

         III. Социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Усманов Жахангир

2. Мирзахакимов Илхамжан

3. Холматов Баходир

4. Атаханов Закиржан

5. Мансуров Инамидин

6. Зулпикаров Гулжигит

7. Атаханов Мамир

8. Сатбалдиев Кошойбек

          IV. Жаштар саясаты, спорт иштери боюнча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Буранов Хасан

2. Газиев Махмуд

3. Абдазимов Санжарбек

4.Тажибаев Камалдин

5. Шарабидин уулу Шадыбек

       2.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин ар бир туруктуу комиссиялары ъздър\н\н биринчи отурумунда туруктуу комиссиялардын търагаларын, търагалардын орун басарларын шайлоо жана иш-пландарын т\з\\ тапшырылсын.

       3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеңештин търагасынын орун басары Ш,Джураевге тапшырылсын.

           Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                               Д.Сатвалдиев